SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Magisterské studium
Studijní obory
Magisterské studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Politologie


Katedra politologie IPS se v rámci magisterského dvouletého studijního oboru POLITOLOGIE zaměřuje především na rozšíření a prohloubení znalostí studentů v oblasti metodologie a komparativní politologie. Zvláštní důraz se klade na analýzu komunální politiky, problematiku decentralizace a téma národní, resp. a regionálních identit v současnosti (s důrazem na problematiku zemí EU) a na analýzu vnitrostátních konfliktů vztahujících se k problematice identity a demokracie. Zvláštní pozornost se věnuje rovněž problematice migrace a integrace menšin v demokratických společnostech současnosti.Teritoriálně je těžištěm přednáškové činnosti katedry Evropa (tj. analýza problematiky zemí Evropské unie, resp. vztahu EU k mimoevropským zemím), do programu přednášek jsou rovněž zařazovány formou povinně volitelných kurzů i přednášky a semináře věnující se analýzám vývoje v zemích Asie (především Blízkého východu), Latinské Ameriky či Afriky.Každým rokem magisterský obor Politologie absolvují na tři desítky studentů, kteří mají možnost pokračovat v navazujícím postgraduálním studiu, a to buď v rámci  rigorózního řízení nebo  doktorského řízení (v současné době katedra připravuje tři desítky doktorandů, a to v prezenční a kombinované formě studia).Garantem oboru Politologie je prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (osobní web)


Koordinátorem oboru Politologie je PhDr. Kamil Švec, Ph.D. (osobní web; povinnosti koordinátora)


Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

73 kreditů

Povinně volitelné předměty oborové

Minimálně 35 kreditů

Volitelné předměty

Maximálně 12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10  Studijního a zkušebního řádu UK)


Pro studenty studující od ak. r. 2011/2012 se Státní závěrečná zkoušká skládá z následujících částí:

  • Obhajoba diplomové práce


Ústní zkouška z oboru:


Jedna otázka z oborových specializací (oborovou specializaci si volí student):


Studenti jsou povinni na přihlášce ke státní závěrečné zkoušce vyznačit, příp. uvést, kterou z oborových specializací si volí, zda Komunální politiku, či Konflikty v demokracii a problematiku identity.Státní závěrečná zkouška (platí pro studenty, kteří nastoupili ke studiu před ak. r. 2011/2012):
Mezinárodní vztahy


Katedra mezinárodních vztahů (KMV) nabízí navazující dvouletý magisterský obor Mezinárodní vztahy, vyučovaný v české (Mezinárodní vztahy, MV) i anglické (Master in International Relations, MAIN) jazykové verzi. Obor poskytuje studentům znalosti a analytické schopnosti pro porozumění a vysvětlení mezinárodního kontextu politiky, ekonomiky a bezpečnosti. Vzájemná závislost různých částí světa roste a hlavní politická rozhodnutí, jež ovlivňují vývoj celé společnosti, nejsou přijímána pouze národními státy, ale stále více i regionálními a globálními institucemi. Náš program pomáhá studentům pochopit fungování mezinárodní a evropské politiky i výzvy, jimž čelí jak státy, tak nestátní aktéři v globalizovaném světě.  Studenti do hloubky zkoumají fungování Evropské unie a globálních institucí, které státy ustavily ve snaze se s těmito výzvami vyrovnat. Studují, zda a jak mohou být mezinárodní konflikty transformovány ve spolupráci. Kromě budování znalostí v oblasti mezinárodní a evropské politiky klade program důraz na rozvoj analytických schopností studentů, schopnosti abstraktního a kritického myšlení a komunikačních a jazykových znalostí. Díky široké škále nabytých dovedností se naši absolventi stávají ceněnými odborníky pro veřejnou správu a diplomacii, evropské a mezinárodní instituce, nadnárodní korporace a nevládní organizace, média, think-tanky, politické strany a akademické prostředí.


Studijní plán oboru se skládá z povinných předmětů, mezi něž patří zejména sada předmětů věnujících se jádru mezinárodní politiky - Theories of International Relations, Armed Conflicts and International Security, Mezinárodní ekonomické vztahy, International Organizations a EU – Evolution of the Community. Každý z těchto stěžejních předmětů je doplněn několika specializačními semináři, z nichž si studenti vždy jeden volí. Vedle toho studenti povinně absolvují předměty věnované kvalitativním a kvantitativním výzkumným metodám a složí zkoušku z angličtiny a z dalšího světového jazyka. Ve spolupráci s dalšími katedrami IPS a hostujícími profesory nabízí dále KMV širokou škálu samostatných povinně volitelných předmětů. Všechny podrobnosti o studijních plánech lze nalézt v Karolince.


Garantem oboru Mezinárodní vztahy je doc. PhDr. Jan Karlas, MA., Ph.D.

Koordinátorem oboru Mezinárodní vztahy pro přijímací řízení je Michal Parízek, M.Sc., Ph.D.


Pokyny k diplomovým pracím


Okruhy k magisterské státní zkoušce platné od LS 2016/2017


Bezpečnostní studia

Magisterský obor bezpečnostních studií se na Fakultě sociálních věd UK vyučuje od akademického roku 2007/2008. Fakulta tím reflektovala dlouhodobý a široce rozšířený akademický trend, kdy se bezpečnostní studia etablují jako samostatný výukový obor. Napomáhá tomu mimo jiné prominentní postavení bezpečnostních otázek v současné mezinárodní politice.


Bezpečnostní studia za sebou mají několik dekád dlouhou historii, během nichž se jejich podoba a zaměření poměrně výrazně měnilo. Během studené války byl obor úzce spjat s válečnými studii a vojenskou vědou a soustředil se na otázky jaderného zbrojení, odzbrojení a potenciální konfrontace mezi supervelmocemi. Po skončení studené války došlo k výrazné transformaci bezpečnostních studií, která se v souladu se stále širším chápáním pojmu bezpečnost začala kromě vojenských otázek zabývat tématy, jako je životní prostředí, lidská bezpečnost, etnické konflikty, spory o přírodní zdroje či energetika. Současná podoba oboru je výsledkem tohoto dynamického vývoje.Na FSV UK se obor bezpečnostních studií zrodil ze spolupráce institutů politologických a mezinárodních studií a jeho výuka byla zahájena v rámci Katedry mezinárodních vztahů, čímž byla do značné míry určena orientace bezpečnostních studií na otázky související s mezinárodní politikou (bližší informace k vyučovaným kurzům najdete zde). Obor vznikl za výrazné podpory ze strany Prague Security Studies Institute, který mu poskytl prostředky, jež umožnily jeho rychlé ustavení, včetně rozvoje mezinárodních kontaktů a spolupráce s institucemi, které se bezpečnostní oblastí prakticky zabývají. Od svého založení prošel obor dynamickým vývojem, včetně rozšíření okruhu bezpečnostních témat, jimž se věnuje. V současnosti je vyučován primárně členy Katedry bezpečnostních studií.


Bezpečnostní studia od svého založení usilují o progresivní přístup k výuce, který – mimo jiné - spočívá v redukci počtu a rozsahu přednášek a posílení seminářů. Vyučující pedagogové se tak snaží využít čas strávený se studenty k prezentacím, diskusím či simulacím spíše než k jednostrannému předávání faktů, která jsou snadno dostupná jinde. Na straně studentů tento přístup logicky vyžaduje důkladnou domácí přípravu založenou na extenzivní četbě doporučené literatury a pramenů. Hlavním cílem je zefektivnit proces učení prostřednictvím aktivního zapojení studentů do výuky a umožnit prezentaci jejich názorů a poznatků.


Garantem oboru Bezpečnostní studia je doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. (osobní web)


Koordinátorem oboru Bezpečnostní studia je Mgr. Tomáš Kučera (osobní web; povinnosti koordinátora)


Okruhy ke státním závěrečným zkouškám (pro studenty, kteří zahájili studium nejpozději v AR 2013/14):

Teorie bezpečnosti

Současné bezpečnostní hrozby


Okruhy ke státním závěrečným zkouškám (pro studenty, kteří zahájili studium v AR 2014/15 a později) ke stažení

Magisterské studium
 Politologie

 Mezinárodní vztahy

 Bezpečnostní studiaPolitologie


Katedra politologie IPS se v rámci magisterského dvouletého studijního oboru POLITOLOGIE zaměřuje především na rozšíření a prohloubení znalostí studentů v oblasti metodologie a komparativní politologie. Zvláštní důraz se klade na analýzu komunální politiky, problematiku decentralizace a téma národní, resp. a regionálních identit v současnosti (s důrazem na problematiku zemí EU) a na analýzu vnitrostátních konfliktů vztahujících se k problematice identity a demokracie. Zvláštní pozornost se věnuje rovněž problematice migrace a integrace menšin v demokratických společnostech současnosti.Teritoriálně je těžištěm přednáškové činnosti katedry Evropa (tj. analýza problematiky zemí Evropské unie, resp. vztahu EU k mimoevropským zemím), do programu přednášek jsou rovněž zařazovány formou povinně volitelných kurzů i přednášky a semináře věnující se analýzám vývoje v zemích Asie (především Blízkého východu), Latinské Ameriky či Afriky.Každým rokem magisterský obor Politologie absolvují na tři desítky studentů, kteří mají možnost pokračovat v navazujícím postgraduálním studiu, a to buď v rámci  rigorózního řízení nebo  doktorského řízení (v současné době katedra připravuje tři desítky doktorandů, a to v prezenční a kombinované formě studia).Garantem oboru Politologie je prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (osobní web)


Koordinátorem oboru Politologie je PhDr. Kamil Švec, Ph.D. (osobní web; povinnosti koordinátora)


Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

73 kreditů

Povinně volitelné předměty oborové

Minimálně 35 kreditů

Volitelné předměty

Maximálně 12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10  Studijního a zkušebního řádu UK)


Pro studenty studující od ak. r. 2011/2012 se Státní závěrečná zkoušká skládá z následujících částí:

  • Obhajoba diplomové práce


Ústní zkouška z oboru:


Jedna otázka z oborových specializací (oborovou specializaci si volí student):


Studenti jsou povinni na přihlášce ke státní závěrečné zkoušce vyznačit, příp. uvést, kterou z oborových specializací si volí, zda Komunální politiku, či Konflikty v demokracii a problematiku identity.Státní závěrečná zkouška (platí pro studenty, kteří nastoupili ke studiu před ak. r. 2011/2012):
Mezinárodní vztahy


Katedra mezinárodních vztahů (KMV) nabízí navazující dvouletý magisterský obor Mezinárodní vztahy, vyučovaný v české (Mezinárodní vztahy, MV) i anglické (Master in International Relations, MAIN) jazykové verzi. Obor poskytuje studentům znalosti a analytické schopnosti pro porozumění a vysvětlení mezinárodního kontextu politiky, ekonomiky a bezpečnosti. Vzájemná závislost různých částí světa roste a hlavní politická rozhodnutí, jež ovlivňují vývoj celé společnosti, nejsou přijímána pouze národními státy, ale stále více i regionálními a globálními institucemi. Náš program pomáhá studentům pochopit fungování mezinárodní a evropské politiky i výzvy, jimž čelí jak státy, tak nestátní aktéři v globalizovaném světě.  Studenti do hloubky zkoumají fungování Evropské unie a globálních institucí, které státy ustavily ve snaze se s těmito výzvami vyrovnat. Studují, zda a jak mohou být mezinárodní konflikty transformovány ve spolupráci. Kromě budování znalostí v oblasti mezinárodní a evropské politiky klade program důraz na rozvoj analytických schopností studentů, schopnosti abstraktního a kritického myšlení a komunikačních a jazykových znalostí. Díky široké škále nabytých dovedností se naši absolventi stávají ceněnými odborníky pro veřejnou správu a diplomacii, evropské a mezinárodní instituce, nadnárodní korporace a nevládní organizace, média, think-tanky, politické strany a akademické prostředí.


Studijní plán oboru se skládá z povinných předmětů, mezi něž patří zejména sada předmětů věnujících se jádru mezinárodní politiky - Theories of International Relations, Armed Conflicts and International Security, Mezinárodní ekonomické vztahy, International Organizations a EU – Evolution of the Community. Každý z těchto stěžejních předmětů je doplněn několika specializačními semináři, z nichž si studenti vždy jeden volí. Vedle toho studenti povinně absolvují předměty věnované kvalitativním a kvantitativním výzkumným metodám a složí zkoušku z angličtiny a z dalšího světového jazyka. Ve spolupráci s dalšími katedrami IPS a hostujícími profesory nabízí dále KMV širokou škálu samostatných povinně volitelných předmětů. Všechny podrobnosti o studijních plánech lze nalézt v Karolince.


Garantem oboru Mezinárodní vztahy je doc. PhDr. Jan Karlas, MA., Ph.D.

Koordinátorem oboru Mezinárodní vztahy pro přijímací řízení je Michal Parízek, M.Sc., Ph.D.


Pokyny k diplomovým pracím


Okruhy k magisterské státní zkoušce platné od LS 2016/2017


Bezpečnostní studia

Magisterský obor bezpečnostních studií se na Fakultě sociálních věd UK vyučuje od akademického roku 2007/2008. Fakulta tím reflektovala dlouhodobý a široce rozšířený akademický trend, kdy se bezpečnostní studia etablují jako samostatný výukový obor. Napomáhá tomu mimo jiné prominentní postavení bezpečnostních otázek v současné mezinárodní politice.


Bezpečnostní studia za sebou mají několik dekád dlouhou historii, během nichž se jejich podoba a zaměření poměrně výrazně měnilo. Během studené války byl obor úzce spjat s válečnými studii a vojenskou vědou a soustředil se na otázky jaderného zbrojení, odzbrojení a potenciální konfrontace mezi supervelmocemi. Po skončení studené války došlo k výrazné transformaci bezpečnostních studií, která se v souladu se stále širším chápáním pojmu bezpečnost začala kromě vojenských otázek zabývat tématy, jako je životní prostředí, lidská bezpečnost, etnické konflikty, spory o přírodní zdroje či energetika. Současná podoba oboru je výsledkem tohoto dynamického vývoje.Na FSV UK se obor bezpečnostních studií zrodil ze spolupráce institutů politologických a mezinárodních studií a jeho výuka byla zahájena v rámci Katedry mezinárodních vztahů, čímž byla do značné míry určena orientace bezpečnostních studií na otázky související s mezinárodní politikou (bližší informace k vyučovaným kurzům najdete zde). Obor vznikl za výrazné podpory ze strany Prague Security Studies Institute, který mu poskytl prostředky, jež umožnily jeho rychlé ustavení, včetně rozvoje mezinárodních kontaktů a spolupráce s institucemi, které se bezpečnostní oblastí prakticky zabývají. Od svého založení prošel obor dynamickým vývojem, včetně rozšíření okruhu bezpečnostních témat, jimž se věnuje. V současnosti je vyučován primárně členy Katedry bezpečnostních studií.


Bezpečnostní studia od svého založení usilují o progresivní přístup k výuce, který – mimo jiné - spočívá v redukci počtu a rozsahu přednášek a posílení seminářů. Vyučující pedagogové se tak snaží využít čas strávený se studenty k prezentacím, diskusím či simulacím spíše než k jednostrannému předávání faktů, která jsou snadno dostupná jinde. Na straně studentů tento přístup logicky vyžaduje důkladnou domácí přípravu založenou na extenzivní četbě doporučené literatury a pramenů. Hlavním cílem je zefektivnit proces učení prostřednictvím aktivního zapojení studentů do výuky a umožnit prezentaci jejich názorů a poznatků.


Garantem oboru Bezpečnostní studia je doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. (osobní web)


Koordinátorem oboru Bezpečnostní studia je Mgr. Tomáš Kučera (osobní web; povinnosti koordinátora)


Okruhy ke státním závěrečným zkouškám (pro studenty, kteří zahájili studium nejpozději v AR 2013/14):

Teorie bezpečnosti

Současné bezpečnostní hrozby


Okruhy ke státním závěrečným zkouškám (pro studenty, kteří zahájili studium v AR 2014/15 a později) ke stažení