SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Magisterské studium
Studijní obory
Magisterské studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Politologie


Katedra politologie IPS se v rámci magisterského dvouletého studijního oboru POLITOLOGIE zaměřuje především na rozšíření a prohloubení znalostí studentů v oblasti metodologie a komparativní politologie. Zvláštní důraz se klade na analýzu komunální politiky, problematiku decentralizace a téma národní, resp. a regionálních identit v současnosti (s důrazem na problematiku zemí EU) a na analýzu vnitrostátních konfliktů vztahujících se k problematice identity a demokracie. Zvláštní pozornost se věnuje rovněž problematice migrace a integrace menšin v demokratických společnostech současnosti.Teritoriálně je těžištěm přednáškové činnosti katedry Evropa (tj. analýza problematiky zemí Evropské unie, resp. vztahu EU k mimoevropským zemím), do programu přednášek jsou rovněž zařazovány formou povinně volitelných kurzů i přednášky a semináře věnující se analýzám vývoje v zemích Asie (především Blízkého východu), Latinské Ameriky či Afriky.Každým rokem magisterský obor Politologie absolvují na tři desítky studentů, kteří mají možnost pokračovat v navazujícím postgraduálním studiu, a to buď v rámci  rigorózního řízení nebo  doktorského řízení (v současné době katedra připravuje tři desítky doktorandů, a to v prezenční a kombinované formě studia).Garantem oboru Politologie je prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (osobní web)


Koordinátorem oboru Politologie je Jakub Stauber, Ph.D. (osobní web; povinnosti koordinátora)


Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

73 kreditů

Povinně volitelné předměty oborové

Minimálně 35 kreditů

Volitelné předměty

Maximálně 12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10  Studijního a zkušebního řádu UK)


Pro studenty studující od ak. r. 2011/2012 se Státní závěrečná zkoušká skládá z následujících částí:

  • Obhajoba diplomové práce


Ústní zkouška z oboru:


Jedna otázka z oborových specializací (oborovou specializaci si volí student):


Studenti jsou povinni na přihlášce ke státní závěrečné zkoušce vyznačit, příp. uvést, kterou z oborových specializací si volí, zda Komunální politiku, či Konflikty v demokracii a problematiku identity.Státní závěrečná zkouška (platí pro studenty, kteří nastoupili ke studiu před ak. r. 2011/2012):
Mezinárodní vztahy


Katedra mezinárodních vztahů (KMV) nabízí navazující dvouletý magisterský obor Mezinárodní vztahy, vyučovaný v české (Mezinárodní vztahy, MV) i anglické (Master in International Relations, MAIN) jazykové verzi. Obor poskytuje studentům znalosti a analytické schopnosti pro porozumění a vysvětlení mezinárodního kontextu politiky, ekonomiky a bezpečnosti. Vzájemná závislost různých částí světa roste a hlavní politická rozhodnutí, jež ovlivňují vývoj celé společnosti, nejsou přijímána pouze národními státy, ale stále více i regionálními a globálními institucemi. Náš program pomáhá studentům pochopit fungování mezinárodní a evropské politiky i výzvy, jimž čelí jak státy, tak nestátní aktéři v globalizovaném světě.  Studenti do hloubky zkoumají fungování Evropské unie a globálních institucí, které státy ustavily ve snaze se s těmito výzvami vyrovnat. Studují, zda a jak mohou být mezinárodní konflikty transformovány ve spolupráci. Kromě budování znalostí v oblasti mezinárodní a evropské politiky klade program důraz na rozvoj analytických schopností studentů, schopnosti abstraktního a kritického myšlení a komunikačních a jazykových znalostí. Díky široké škále nabytých dovedností se naši absolventi stávají ceněnými odborníky pro veřejnou správu a diplomacii, evropské a mezinárodní instituce, nadnárodní korporace a nevládní organizace, média, think-tanky, politické strany a akademické prostředí.


Studijní plán oboru se skládá z povinných předmětů, mezi něž patří zejména sada předmětů věnujících se jádru mezinárodní politiky - Theories of International Relations, Conflict Studies, Mezinárodní ekonomické vztahy, International Organizations a EU – Evolution of the Community. Každý z těchto stěžejních předmětů je doplněn několika specializačními semináři, z nichž si studenti vždy jeden volí. Vedle toho studenti povinně absolvují předměty věnované kvalitativním a kvantitativním výzkumným metodám a složí zkoušku z angličtiny a z dalšího světového jazyka. Ve spolupráci s dalšími katedrami IPS a hostujícími profesory nabízí dále KMV širokou škálu samostatných povinně volitelných předmětů. Všechny podrobnosti o studijních plánech lze nalézt v Karolince.


Garantem oboru Mezinárodní vztahy je doc. PhDr. Jan Karlas, MA., Ph.D.

Koordinátorem oboru Mezinárodní vztahy pro přijímací řízení je Michal Parízek, M.Sc., Ph.D.

Koordinátorkou oboru Mezinárodní vztahy pro studenty je Mgr. Viera Knutelská, Ph.D.


Pokyny k diplomovým pracím

Pokyny pro zpracování projektu diplomové práce


Okruhy k magisterské státní zkoušce platné od LS 2016/2017


Bezpečnostní studia

Magisterský obor bezpečnostních studií se na Fakultě sociálních věd UK vyučuje od akademického roku 2007/2008. Fakulta tím reflektovala dlouhodobý a široce rozšířený akademický trend, kdy se bezpečnostní studia etablují jako samostatný výukový obor. Napomáhá tomu mimo jiné prominentní postavení bezpečnostních otázek v současné mezinárodní politice.


Bezpečnostní studia za sebou mají několik dekád dlouhou historii, během nichž se jejich podoba a zaměření poměrně výrazně měnilo. Během studené války byl obor úzce spjat s válečnými studii a vojenskou vědou a soustředil se na otázky jaderného zbrojení, odzbrojení a potenciální konfrontace mezi supervelmocemi. Po skončení studené války došlo k výrazné transformaci bezpečnostních studií, která se v souladu se stále širším chápáním pojmu bezpečnost začala kromě vojenských otázek zabývat tématy, jako je životní prostředí, lidská bezpečnost, etnické konflikty, spory o přírodní zdroje či energetika. Současná podoba oboru je výsledkem tohoto dynamického vývoje.Na FSV UK se obor bezpečnostních studií zrodil ze spolupráce institutů politologických a mezinárodních studií a jeho výuka byla zahájena v rámci Katedry mezinárodních vztahů, čímž byla do značné míry určena orientace bezpečnostních studií na otázky související s mezinárodní politikou (bližší informace k vyučovaným kurzům najdete zde). Obor vznikl za výrazné podpory ze strany Prague Security Studies Institute, který mu poskytl prostředky, jež umožnily jeho rychlé ustavení, včetně rozvoje mezinárodních kontaktů a spolupráce s institucemi, které se bezpečnostní oblastí prakticky zabývají. Od svého založení prošel obor dynamickým vývojem, včetně rozšíření okruhu bezpečnostních témat, jimž se věnuje. V současnosti je vyučován primárně členy Katedry bezpečnostních studií.


Bezpečnostní studia od svého založení usilují o progresivní přístup k výuce, který – mimo jiné - spočívá v redukci počtu a rozsahu přednášek a posílení seminářů. Vyučující pedagogové se tak snaží využít čas strávený se studenty k prezentacím, diskusím či simulacím spíše než k jednostrannému předávání faktů, která jsou snadno dostupná jinde. Na straně studentů tento přístup logicky vyžaduje důkladnou domácí přípravu založenou na extenzivní četbě doporučené literatury a pramenů. Hlavním cílem je zefektivnit proces učení prostřednictvím aktivního zapojení studentů do výuky a umožnit prezentaci jejich názorů a poznatků.


Garantem oboru Bezpečnostní studia je doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. (osobní web)


Koordinátorem oboru Bezpečnostní studia je Mgr. Tomáš Kučera (osobní web; povinnosti koordinátora)


Podoba státní závěrečné zkoušky od ledna 2018 zde.


Okruhy ke státním závěrečným zkouškám (pro studenty, kteří zahájili studium nejpozději v AR 2013/14):

Teorie bezpečnosti

Současné bezpečnostní hrozby


Okruhy ke státním závěrečným zkouškám (pro studenty, kteří zahájili studium v AR 2014/15 a později) ke stažení

Magisterské studium
 Politologie

 Mezinárodní vztahy

 Bezpečnostní studiaPolitologie


Katedra politologie IPS se v rámci magisterského dvouletého studijního oboru POLITOLOGIE zaměřuje především na rozšíření a prohloubení znalostí studentů v oblasti metodologie a komparativní politologie. Zvláštní důraz se klade na analýzu komunální politiky, problematiku decentralizace a téma národní, resp. a regionálních identit v současnosti (s důrazem na problematiku zemí EU) a na analýzu vnitrostátních konfliktů vztahujících se k problematice identity a demokracie. Zvláštní pozornost se věnuje rovněž problematice migrace a integrace menšin v demokratických společnostech současnosti.Teritoriálně je těžištěm přednáškové činnosti katedry Evropa (tj. analýza problematiky zemí Evropské unie, resp. vztahu EU k mimoevropským zemím), do programu přednášek jsou rovněž zařazovány formou povinně volitelných kurzů i přednášky a semináře věnující se analýzám vývoje v zemích Asie (především Blízkého východu), Latinské Ameriky či Afriky.Každým rokem magisterský obor Politologie absolvují na tři desítky studentů, kteří mají možnost pokračovat v navazujícím postgraduálním studiu, a to buď v rámci  rigorózního řízení nebo  doktorského řízení (v současné době katedra připravuje tři desítky doktorandů, a to v prezenční a kombinované formě studia).Garantem oboru Politologie je prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (osobní web)


Koordinátorem oboru Politologie je Jakub Stauber, Ph.D. (osobní web; povinnosti koordinátora)


Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

73 kreditů

Povinně volitelné předměty oborové

Minimálně 35 kreditů

Volitelné předměty

Maximálně 12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10  Studijního a zkušebního řádu UK)


Pro studenty studující od ak. r. 2011/2012 se Státní závěrečná zkoušká skládá z následujících částí:

  • Obhajoba diplomové práce


Ústní zkouška z oboru:


Jedna otázka z oborových specializací (oborovou specializaci si volí student):


Studenti jsou povinni na přihlášce ke státní závěrečné zkoušce vyznačit, příp. uvést, kterou z oborových specializací si volí, zda Komunální politiku, či Konflikty v demokracii a problematiku identity.Státní závěrečná zkouška (platí pro studenty, kteří nastoupili ke studiu před ak. r. 2011/2012):
Mezinárodní vztahy


Katedra mezinárodních vztahů (KMV) nabízí navazující dvouletý magisterský obor Mezinárodní vztahy, vyučovaný v české (Mezinárodní vztahy, MV) i anglické (Master in International Relations, MAIN) jazykové verzi. Obor poskytuje studentům znalosti a analytické schopnosti pro porozumění a vysvětlení mezinárodního kontextu politiky, ekonomiky a bezpečnosti. Vzájemná závislost různých částí světa roste a hlavní politická rozhodnutí, jež ovlivňují vývoj celé společnosti, nejsou přijímána pouze národními státy, ale stále více i regionálními a globálními institucemi. Náš program pomáhá studentům pochopit fungování mezinárodní a evropské politiky i výzvy, jimž čelí jak státy, tak nestátní aktéři v globalizovaném světě.  Studenti do hloubky zkoumají fungování Evropské unie a globálních institucí, které státy ustavily ve snaze se s těmito výzvami vyrovnat. Studují, zda a jak mohou být mezinárodní konflikty transformovány ve spolupráci. Kromě budování znalostí v oblasti mezinárodní a evropské politiky klade program důraz na rozvoj analytických schopností studentů, schopnosti abstraktního a kritického myšlení a komunikačních a jazykových znalostí. Díky široké škále nabytých dovedností se naši absolventi stávají ceněnými odborníky pro veřejnou správu a diplomacii, evropské a mezinárodní instituce, nadnárodní korporace a nevládní organizace, média, think-tanky, politické strany a akademické prostředí.


Studijní plán oboru se skládá z povinných předmětů, mezi něž patří zejména sada předmětů věnujících se jádru mezinárodní politiky - Theories of International Relations, Conflict Studies, Mezinárodní ekonomické vztahy, International Organizations a EU – Evolution of the Community. Každý z těchto stěžejních předmětů je doplněn několika specializačními semináři, z nichž si studenti vždy jeden volí. Vedle toho studenti povinně absolvují předměty věnované kvalitativním a kvantitativním výzkumným metodám a složí zkoušku z angličtiny a z dalšího světového jazyka. Ve spolupráci s dalšími katedrami IPS a hostujícími profesory nabízí dále KMV širokou škálu samostatných povinně volitelných předmětů. Všechny podrobnosti o studijních plánech lze nalézt v Karolince.


Garantem oboru Mezinárodní vztahy je doc. PhDr. Jan Karlas, MA., Ph.D.

Koordinátorem oboru Mezinárodní vztahy pro přijímací řízení je Michal Parízek, M.Sc., Ph.D.

Koordinátorkou oboru Mezinárodní vztahy pro studenty je Mgr. Viera Knutelská, Ph.D.


Pokyny k diplomovým pracím

Pokyny pro zpracování projektu diplomové práce


Okruhy k magisterské státní zkoušce platné od LS 2016/2017


Bezpečnostní studia

Magisterský obor bezpečnostních studií se na Fakultě sociálních věd UK vyučuje od akademického roku 2007/2008. Fakulta tím reflektovala dlouhodobý a široce rozšířený akademický trend, kdy se bezpečnostní studia etablují jako samostatný výukový obor. Napomáhá tomu mimo jiné prominentní postavení bezpečnostních otázek v současné mezinárodní politice.


Bezpečnostní studia za sebou mají několik dekád dlouhou historii, během nichž se jejich podoba a zaměření poměrně výrazně měnilo. Během studené války byl obor úzce spjat s válečnými studii a vojenskou vědou a soustředil se na otázky jaderného zbrojení, odzbrojení a potenciální konfrontace mezi supervelmocemi. Po skončení studené války došlo k výrazné transformaci bezpečnostních studií, která se v souladu se stále širším chápáním pojmu bezpečnost začala kromě vojenských otázek zabývat tématy, jako je životní prostředí, lidská bezpečnost, etnické konflikty, spory o přírodní zdroje či energetika. Současná podoba oboru je výsledkem tohoto dynamického vývoje.Na FSV UK se obor bezpečnostních studií zrodil ze spolupráce institutů politologických a mezinárodních studií a jeho výuka byla zahájena v rámci Katedry mezinárodních vztahů, čímž byla do značné míry určena orientace bezpečnostních studií na otázky související s mezinárodní politikou (bližší informace k vyučovaným kurzům najdete zde). Obor vznikl za výrazné podpory ze strany Prague Security Studies Institute, který mu poskytl prostředky, jež umožnily jeho rychlé ustavení, včetně rozvoje mezinárodních kontaktů a spolupráce s institucemi, které se bezpečnostní oblastí prakticky zabývají. Od svého založení prošel obor dynamickým vývojem, včetně rozšíření okruhu bezpečnostních témat, jimž se věnuje. V současnosti je vyučován primárně členy Katedry bezpečnostních studií.


Bezpečnostní studia od svého založení usilují o progresivní přístup k výuce, který – mimo jiné - spočívá v redukci počtu a rozsahu přednášek a posílení seminářů. Vyučující pedagogové se tak snaží využít čas strávený se studenty k prezentacím, diskusím či simulacím spíše než k jednostrannému předávání faktů, která jsou snadno dostupná jinde. Na straně studentů tento přístup logicky vyžaduje důkladnou domácí přípravu založenou na extenzivní četbě doporučené literatury a pramenů. Hlavním cílem je zefektivnit proces učení prostřednictvím aktivního zapojení studentů do výuky a umožnit prezentaci jejich názorů a poznatků.


Garantem oboru Bezpečnostní studia je doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. (osobní web)


Koordinátorem oboru Bezpečnostní studia je Mgr. Tomáš Kučera (osobní web; povinnosti koordinátora)


Podoba státní závěrečné zkoušky od ledna 2018 zde.


Okruhy ke státním závěrečným zkouškám (pro studenty, kteří zahájili studium nejpozději v AR 2013/14):

Teorie bezpečnosti

Současné bezpečnostní hrozby


Okruhy ke státním závěrečným zkouškám (pro studenty, kteří zahájili studium v AR 2014/15 a později) ke stažení