SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Pravidla doktorského studia
Studijní obory
Pravidla doktorského studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Průběh studia, složení státní závěrečné zkoušky a obhajobu doktorské disertační práce upravuje Studijní a zkušební řád UK, Pravidla pro organizaci studia na UK FSV, Opatření děkana č. 27/2017 o organizaci postgraduálního studia na UK FSV a rámcové studijní plány pro jednotlivé obory.Individuální studijní plán

V souladu s pravidly doktorského studia na FSV UK jsou individuální studijní plány přizpůsobeny studijnímu profilu doktoranda oboru Politologie a tématu konkrétní disertační práce. Základní studijní povinností doktoranda i měřítkem úspěchu jeho studia je disertační práce, jejímuž zpracování je podřízena celá náplň studia.


K 1. 11. příslušného akademického roku odevzdá student sestavený individuální studijní plán schválený školitelem na sekretariát IPS a do CDS (tj. ve dvou verzích). Před odevzdáním by měl student konzultovat svůj individuální studijní plán i s CDS. Individuální studijní plán musí být v souladu s rámcovým studijním plánem daného doktorského studijního programu. Vzorový individuální studijní plán k prohlédnutí na stránkách FSV. Podrobné instrukce k odevzdávání ISP naleznete v přiložených souborech.


Odevzdávání ISP v SISu:

Instrukce k odevzdávání ISP (aktualizované)

Návod pro založení ISP pro doktorandy

Návod pro založení ISP pro školitele


Hodnocení doktoranda

Vždy k 1.6. příslušného akademického roku odevzdává student školitelem schválené Hodnocení doktoranda. Pro studenty doktorského studia na IPS FSV UK, kteří nastoupili ke studiu v roce 2013 či později, platí nová pravidla týkající se hodnocení plnění studijních povinností a z toho vyplývající metodika diferenciace doktorských stipendií.


Dodatek k individuálnímu studijnímu plánu

Vždy k 1.6. příslušného akademického roku odevzdává student odpovědné osobě na institutu vyplněný a školitelem schválený Dodatek k individuálnímu studijnímu plánu. Dodatek obsahuje upřesnění individuálního studijního plánu pro příští akademický rok, případně změny v již schváleném individuálním studijním plánu.


Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška se pořádá zpravidla dvakrát za rok (bližší informace naleznete v harmonogramu akademického roku). Přihlášku ke státní doktorské zkoušce lze podat pouze po uzavření všech studijních povinností stanovených individuálním studijním plánem doktoranda (bližší informace naleznete v sekci studijní povinnosti).


Před přihlášením na státní doktorskou zkoušku by měl student informovat sekretariát IPS a CDS o záměru konat v daném termínu státní doktorskou zkoušku a dále postupovat dle instrukcí na webu fakulty.


Obhajoba disertační práce

Před přihlášením na státní doktorskou zkoušku by měl student informovat sekretariát IPS a CDS o záměru konat v daném termínu státní doktorskou zkoušku a dále postupovat dle instrukcí na webu fakulty.


Formuláře

Formuláře pro studenty doktorského studia najdete na stránkách FSV.


Metodický postup předkládání žádostí doktorandů

Pravidla doktorského studia

Průběh studia, složení státní závěrečné zkoušky a obhajobu doktorské disertační práce upravuje Studijní a zkušební řád UK, Pravidla pro organizaci studia na UK FSV, Opatření děkana č. 27/2017 o organizaci postgraduálního studia na UK FSV a rámcové studijní plány pro jednotlivé obory.Individuální studijní plán

V souladu s pravidly doktorského studia na FSV UK jsou individuální studijní plány přizpůsobeny studijnímu profilu doktoranda oboru Politologie a tématu konkrétní disertační práce. Základní studijní povinností doktoranda i měřítkem úspěchu jeho studia je disertační práce, jejímuž zpracování je podřízena celá náplň studia.


K 1. 11. příslušného akademického roku odevzdá student sestavený individuální studijní plán schválený školitelem na sekretariát IPS a do CDS (tj. ve dvou verzích). Před odevzdáním by měl student konzultovat svůj individuální studijní plán i s CDS. Individuální studijní plán musí být v souladu s rámcovým studijním plánem daného doktorského studijního programu. Vzorový individuální studijní plán k prohlédnutí na stránkách FSV. Podrobné instrukce k odevzdávání ISP naleznete v přiložených souborech.


Odevzdávání ISP v SISu:

Instrukce k odevzdávání ISP (aktualizované)

Návod pro založení ISP pro doktorandy

Návod pro založení ISP pro školitele


Hodnocení doktoranda

Vždy k 1.6. příslušného akademického roku odevzdává student školitelem schválené Hodnocení doktoranda. Pro studenty doktorského studia na IPS FSV UK, kteří nastoupili ke studiu v roce 2013 či později, platí nová pravidla týkající se hodnocení plnění studijních povinností a z toho vyplývající metodika diferenciace doktorských stipendií.


Dodatek k individuálnímu studijnímu plánu

Vždy k 1.6. příslušného akademického roku odevzdává student odpovědné osobě na institutu vyplněný a školitelem schválený Dodatek k individuálnímu studijnímu plánu. Dodatek obsahuje upřesnění individuálního studijního plánu pro příští akademický rok, případně změny v již schváleném individuálním studijním plánu.


Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška se pořádá zpravidla dvakrát za rok (bližší informace naleznete v harmonogramu akademického roku). Přihlášku ke státní doktorské zkoušce lze podat pouze po uzavření všech studijních povinností stanovených individuálním studijním plánem doktoranda (bližší informace naleznete v sekci studijní povinnosti).


Před přihlášením na státní doktorskou zkoušku by měl student informovat sekretariát IPS a CDS o záměru konat v daném termínu státní doktorskou zkoušku a dále postupovat dle instrukcí na webu fakulty.


Obhajoba disertační práce

Před přihlášením na státní doktorskou zkoušku by měl student informovat sekretariát IPS a CDS o záměru konat v daném termínu státní doktorskou zkoušku a dále postupovat dle instrukcí na webu fakulty.


Formuláře

Formuláře pro studenty doktorského studia najdete na stránkách FSV.


Metodický postup předkládání žádostí doktorandů