SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Politické aspekty financování českých měst
Publikace
Politické aspekty financování českých měst
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Politické aspekty financování českých měst


Ilona Kruntorádová
Předložená práce analyzuje problematické aspekty financování měst a obcí České republiky z hlediska postavení municipalit v politickém systému. Komunální rozpočty jsou prostředkem, jímž místní vlády naplňují své cíle, své politiky a zajišťují rozvoj své municipality. Jde o téma vysoce aktuální. Političtí představitelé místních samospráv nejsou kvůli různým rolím a míře veřejných služeb, které poskytují, jednotní v názoru na podobu financování místních rozpočtů. Municipality tak nedisponují jednotným silným hlasem při zajišťování svých priorit. Tyto odlišné zájmy se odrážejí v programech politických stran. Problematika systému financování samospráv přesahuje rámec politologie. Je tématem multidisciplinárním, mezioborovým. Aby bylo možné téma uchopit a zkoumat z politologického pohledu, je třeba nastínit ekonomický a právní kontext a postavení místních samospráv v rámci demokratického zřízení ČR, ve kterém územní samosprávy artikulují zájmy a preference jednotlivých občanů. Zmíněnou problematiku nelze analyzovat bez rozpoznání těchto skutečností, která ve svém důsledku determinují rozhodnutí komunálních politiků. Cílem práce bylo poskytnout ucelený pohled na fungování veřejných financí, resp. místních rozpočtů, vymezení evropských trendů v rámci finanční autonomie a postavení místních samospráv vycházejících z implementace mezinárodních pravidel. Dále byly vymezeny podmínky fungování obcí a měst ČR, vč. legislativního rámce, veřejné správy a stanovení míry finanční autonomie českých měst a obcí. V předložené práci jsou analyzovány hlavní pilíře financování měst a obcí ČR proto, abych osvětlila postoje politických aktérů a zainteresovaných stran. Rovněž je objasněn politický kontext a důsledky vznikající z procesu vyjednávání. Postavení municipalit v rámci decentralizace není možné hodnotit bez vyrovnání se s otázkou financování. Stěžejní je tedy rovina politologická, nicméně pro verifikaci zadání je nutné využít mezioborových poznatků a přístupů jiných věd.This thesis analyzes the problematic aspects of the financing of municipalities in the Czech Republic in terms of the status of municipalities in the political system. Municipal budgets are the means by which local governments fulfil their objectives, policies and ensure the development of their municipalities. It is a highly topical issue. Political leaders of local authorities are not due to play the differing roles and provide different level of public services, united in the opinion of the form of financing of local budgets. Municipalities do not have such a strong unified voice in ensuring its priorities. These different interests are reflected in the programs of political parties. The issue of local governement funding goes beyond the scope of political science. It is multidisciplinary, interdisciplinary topic. In order to grasp and research the topic from political science perspective, it is necessary to outline the economic and legal context and the position of local governments in the democratic establishment of the Czech Republic in which the local governments articulate the interests and preferences of individual citizens. The above mentioned problems could not be analyzed without recognition of the facts that ultimately determine the decision of local politicians. The aim of this work was to provide readers with a comprehensive view of the public finance, respectively local budgets, the definition of European trends in the financial autonomy of local governments and the status of local self.goverment based on the implementation of international rules. This work also means to define the conditions for running of municipalities and cities in the CR, incl. legislative framework, public service and determine the degree of financial autonomy of towns and communities in the CR.ISBN

978-80-246-2744-1

Publication Year

2015

Publisher

Karolinum


Politické aspekty financování českých měst
Politické aspekty financování českých měst


Ilona Kruntorádová
Předložená práce analyzuje problematické aspekty financování měst a obcí České republiky z hlediska postavení municipalit v politickém systému. Komunální rozpočty jsou prostředkem, jímž místní vlády naplňují své cíle, své politiky a zajišťují rozvoj své municipality. Jde o téma vysoce aktuální. Političtí představitelé místních samospráv nejsou kvůli různým rolím a míře veřejných služeb, které poskytují, jednotní v názoru na podobu financování místních rozpočtů. Municipality tak nedisponují jednotným silným hlasem při zajišťování svých priorit. Tyto odlišné zájmy se odrážejí v programech politických stran. Problematika systému financování samospráv přesahuje rámec politologie. Je tématem multidisciplinárním, mezioborovým. Aby bylo možné téma uchopit a zkoumat z politologického pohledu, je třeba nastínit ekonomický a právní kontext a postavení místních samospráv v rámci demokratického zřízení ČR, ve kterém územní samosprávy artikulují zájmy a preference jednotlivých občanů. Zmíněnou problematiku nelze analyzovat bez rozpoznání těchto skutečností, která ve svém důsledku determinují rozhodnutí komunálních politiků. Cílem práce bylo poskytnout ucelený pohled na fungování veřejných financí, resp. místních rozpočtů, vymezení evropských trendů v rámci finanční autonomie a postavení místních samospráv vycházejících z implementace mezinárodních pravidel. Dále byly vymezeny podmínky fungování obcí a měst ČR, vč. legislativního rámce, veřejné správy a stanovení míry finanční autonomie českých měst a obcí. V předložené práci jsou analyzovány hlavní pilíře financování měst a obcí ČR proto, abych osvětlila postoje politických aktérů a zainteresovaných stran. Rovněž je objasněn politický kontext a důsledky vznikající z procesu vyjednávání. Postavení municipalit v rámci decentralizace není možné hodnotit bez vyrovnání se s otázkou financování. Stěžejní je tedy rovina politologická, nicméně pro verifikaci zadání je nutné využít mezioborových poznatků a přístupů jiných věd.This thesis analyzes the problematic aspects of the financing of municipalities in the Czech Republic in terms of the status of municipalities in the political system. Municipal budgets are the means by which local governments fulfil their objectives, policies and ensure the development of their municipalities. It is a highly topical issue. Political leaders of local authorities are not due to play the differing roles and provide different level of public services, united in the opinion of the form of financing of local budgets. Municipalities do not have such a strong unified voice in ensuring its priorities. These different interests are reflected in the programs of political parties. The issue of local governement funding goes beyond the scope of political science. It is multidisciplinary, interdisciplinary topic. In order to grasp and research the topic from political science perspective, it is necessary to outline the economic and legal context and the position of local governments in the democratic establishment of the Czech Republic in which the local governments articulate the interests and preferences of individual citizens. The above mentioned problems could not be analyzed without recognition of the facts that ultimately determine the decision of local politicians. The aim of this work was to provide readers with a comprehensive view of the public finance, respectively local budgets, the definition of European trends in the financial autonomy of local governments and the status of local self.goverment based on the implementation of international rules. This work also means to define the conditions for running of municipalities and cities in the CR, incl. legislative framework, public service and determine the degree of financial autonomy of towns and communities in the CR.ISBN

978-80-246-2744-1

Publication Year

2015

Publisher

Karolinum