Politologie

Politologie

Katedra politologie IPS se v rámci magisterského dvouletého studijního oboru Politologie zaměřuje především na rozšíření a prohloubení znalostí studentů v oblasti metodologie a komparativní politologie. Zvláštní důraz se klade na analýzu komunální politiky, problematiku decentralizace a téma národní, resp. a regionálních identit v současnosti (s důrazem na problematiku zemí EU) a na analýzu vnitrostátních konfliktů vztahujících se k problematice identity a demokracie. Zvláštní pozornost se věnuje rovněž problematice migrace a integrace menšin v demokratických společnostech současnosti.

Teritoriálně je těžištěm přednáškové činnosti katedry Evropa (tj. analýza problematiky zemí Evropské unie, resp. vztahu EU k mimoevropským zemím), do programu přednášek jsou rovněž zařazovány formou povinně volitelných kurzů i přednášky a semináře věnující se analýzám vývoje v zemích Asie (především Blízkého východu), Latinské Ameriky či Afriky.

Každým rokem magisterský obor Politologie absolvují na tři desítky studentů, kteří mají možnost pokračovat v navazujícím postgraduálním studiu, a to buď v rámci  rigorózního řízení nebo  doktorského řízení (v současné době katedra připravuje tři desítky doktorandů, a to v prezenční a kombinované formě studia).

 

Garantkou oboru Politologie je prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

Koordinátorem oboru Politologie je Mgr. Jakub Stauber.

Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

73 kreditů

Povinně volitelné předměty oborové

Minimálně 35 kreditů

Volitelné předměty

Maximálně 12 kreditů

 

Pro studenty studující od ak. r. 2011/2012 se Státní závěrečná zkoušká skládá z následujících částí:

 

Obhajoba diplomové práce

 

Ústní zkouška z oboru Teorie a analýza demokracie (obsahuje povinně dvě otázky z tematických okruhů):

  • Problematika pluralitní demokracie
  • Přechody k demokracii
  • Koalice a koaliční vazby v parlamentních systémech

 

Jedna otázka z oborových specializací (oborovou specializaci si volí student):

         - Česká komunální politika

         - Evropská komunální politika

         - Decentralizace - region - identita

         - Konflikty v demokracii a národní identita

 

Studenti jsou povinni na přihlášce ke státní závěrečné zkoušce vyznačit, příp. uvést, kterou z oborových specializací si volí, zda Komunální politiku, či Konflikty v demokracii a problematiku identity.

 

Státní závěrečná zkouška (platí pro studenty, kteří nastoupili ke studiu před ak. r. 2011/2012):