Politologie

Politologie

Politologie (prezenční/kombinovaná forma studia)

Délka studia: 4
Forma přihlášky: Listinná, Elektronická

Charakteristika programu:
Studium je určeno především absolventům magisterského studia politologie nebo jiných
společenskovědních oborů, kteří se chtějí věnovat odborné specializaci v oboru Politologie
se zaměřením na problematiku demokratických a nedemokratických forem vládnutí
(politických stran, stranických systémů s důrazem na vývojové trendy současnosti) včetně
analýzy různých aspektů politické teorie.

Popis ověření a kritéria hodnocení:
Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu
politologie (resp. společenské vědy jako historie či sociologie, apod.) doložené
vysokoškolským diplomem, případně osvědčením o uznání oborově relevantního
vysokoškolského vzdělání v České republice.

Podmínky přijetí:
Podání přihlášky ve stanoveném termínu včetně všech součástí a příloh.
Povinné přílohy přihlášky:
- strukturovaný životopis
- doklad o dosaženém magisterském vzdělání
- projekt disertační práce
- seznam odborné literatury týkající se profilové orientace uchazeče/uchazečky.
Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu doložené vysokoškolským
diplomem, případně osvědčením o uznání oborově relevantního vysokoškolského vzdělání v
České republice.

Úspěšné složení přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan.
Dále vizte Informace o přijímacím řízení

Projekt:
Do 31. 5. každého akademického roku předloží uchazeč projekt své disertační práce
současně v papírové formě na Centrum doktorských studií IPS (U Kříže 8, 158 00 Praha 5 -
Jinonice) a elektronicky na adresu cds-ips@fsv.cuni.cz. Projekt v rozsahu 6-7 normostran
(1800 úhozů na stránku včetně mezer) musí obsahovat následující části:
a) stručný úvod do zpracovávané problematiky,
b) vymezení tématu, cíl a pracovní hypotézu,
c) základní metodologická východiska,
d) uvažovanou strukturu práce
e) stručný rozbor stavu výzkumu (včetně pramenné základny).

Přijímací zkouška:
Přijímací zkouška je vedena formou  pohovoru o projektu navrhované disertační práce
včetně důrazu na oborové znalosti uchazeče.
Přijímací komise hodnotí:
a) Kvalitu projektu po obsahové i formální stránce a především schopnost uchazeče
odůvodnit zvolené téma a zasadit jej do širšího časového, věcného, resp.
badatelského  kontextu (relevantnost navrženého tématu disertační práce v kontextu
současného českého, resp. mezinárodního výzkumu).
b) Uchazeč musí přesvědčivě doložit, že navrhované téma projektu buď nebylo dosud
vůbec zpracováno, nebo není zpracováno dostatečně a že práce na tématu
je přínosem k dosavadnímu stavu bádání (tj. přináší nové empirické a teoretické
poznatky nebo originální, dosud neuplatněné metodologické postupy apod.).

Rozhodujícím kritériem pro hodnocení uchazeče je:
a) Kvalita projektu disertační práce, jehož koncepci, teoretická i metodologická
východiska musí být uchazeč/ka schopen/schopna obhájit v přijímacím pohovoru.
b) Motivace ke studiu vycházející ze seznamu přečtené literatury, který je uchazeč
povinen předložit při ústní části přijímací zkoušky (seznam musí obsahovat nejméně
30 odborných titulů).
c) Přijímací komise při hodnocení přihlíží i k celkovému odbornému profilu uchazeče a
jeho případné dosavadní přednáškové a publikační činnosti.

V přijímací zkoušce může uchazeč získat  maximálně 60 bodů.
Maximální bodové hodnocení:

  • za 1. část přijímacího pohovoru týkající se navrženého projektu je 40 bodů,
  • za 2. část zohledňující orientaci v oboru na základě předloženého seznamu
    prostudované odborné literatury 20 bodů.

Poté, co se přijímacímu řízení podrobí všichni kandidáti a kandidátky, vypracuje
přijímací komise zápis. Jeho součástí je bodové ohodnocení uchazečů/uchazeček a
stanovení jejich pořadí podle počtu získaných bodů.
Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří dosáhnou bodové hranice stanovené děkanem
FSV UK.