Projekty TA ČR

Projekty TA ČR

Multidisciplinární analýza obrany planety před asteroidy jako klíčové národní politiky zajišťující mírový rozvoj a prosperitu lidstva na Zemi i ve vesmíru (hlavní řešitel Mgr. Nikola Schmidt, Ph.D.) 

Cílem projektu je cestou multidisciplinárního výzkumu zformovat pozici České republiky v otázce obrany planety před asteroidy během a do konce tohoto výzkumu. Udržitelnost politiky obrany planety bude zjištěna iniciací zájmu soukromého sektoru o těžbu nerostných surovin ve vesmíru, která bude podpořena veřejným sektorem jako národní zájem s prvky formující se kosmopolitní budoucnosti lidstva a doporučením k úpravě mezinárodního práva v kosmickém prostoru. Tímto se podaří prokázat, že národní zájmy mohou mít nekonfliktní cíle vůči ostatním státům a tak být cestou novému kosmopolitnímu světovému řádu za pomocí nejen kooperativního formování mezinárodního bezpečnostního režimu, ale i režimu pro komerční využití surovin ve vesmíru bez porušování současných mezinárodněprávních smluv.

 

Rozvoj bezpilotních technologií a jejich společenská percepce: analýza příležitostí a minimalizace rizik (hlavní řešitel JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.)

Projekt se zaměří na rozvoj bezpilotních technologií a jejich percepci, včetně posouzení souvisejících ekonomických příležitostí. Druhým cílem je analyzovat rizika využívání bezpilotních technologií a navrhnout postupy k jejich mitigaci, případně eliminaci propojením společenskovědního a technického know-how. S pomocí dat z oblasti studia terorismu a špionáže budou modelovány vzorce možných útoků a posouzena jejich závažnost a pravděpodobnost. Dvě hlavní fáze projektu budou zakončeny zpracováním výzkumných studií a publikací odborných článků. Hlavním aplikovaným výstupem projektu bude softwarový systém (včetně evaluace) pro modelování a simulaci útoků, který nabídne uživatelům z řad státní správy, územní samosprávy a firemního sektoru konkrétní nástroj k minimalizaci těchto hrozeb.

 

Migrace z oblasti Blízkého východu, subsaharské Afriky a Asie: geopolitické a bezpečnostní souvislosti, důsledky a doporučení souvislosti pro ČR (hlavní řešitel Mgr. Martin Riegl, Ph.D.)

Projekt se zaměřuje na důkladnou analýzu soudobé migrace jako naléhavé nevojenské bezpečnostní hrozby dnešního světa. V projektu se zaměříme na rozbor jejího propojení s dalšími naléhavými bezpečnostními hrozbami, jimiž jsou asymetrické války, terorismus, ekonomická nestabilita, energetická krize a organizovaný zločin a obchod s drogami v oblasti Blízkého východu a severní Afriky (MENAP), subsaharské Afriky (SA) a jižní a jihovýchodní Asie. Dále chceme udělat důkladný rozbor hlavních push i pull faktorů, migračních tras směřujících do Evropy. Celý projekt chceme uzavřít řadou konkrétních doporučení pro MZV ČR a případně i pro další ministerstva.