Doktorské studium

Doktorské studium

Institut politologických studií FSV UK nabízí dva doktorské programy – v programu politologie (zaštiťuje Katedra politologie) a v programu mezinárodní vztahy (zaštiťuje Katedra mezinárodních vztahů). Doktorské studium je akreditováno čtyřleté a to jak v prezenční, tak kombinované formě. Oba typy studia je možné absolvovat na základě platné akreditace buď v českém jazyce, nebo v jazyce anglickém. Studium v anglickém jazyce je zpoplatněno.

Cílem čtyřletého doktorského studia je připravit vysoce kvalifikované odborníky schopné podílet se na základním i aplikovaném výzkumu na akademických pracovištích a vysokých školách, ale stejně tak se zapojit do práce ve veřejném sektoru, v analytických činnostech příslušných resortů státní správy a v různých typech masových médií či v soukromém sektoru v českém či mezinárodním prostředí.

Doktorské studium na IPS je založeno zejména na samostatné vědecké a výzkumné práci doktoranda. Výsledek tohoto výzkumu pak tvoří dizertační práci. Dále by měl každý student publikovat během svého studia alespoň dva odborné články, podílet se na výzkumných a vědeckých aktivitách formou žádostí o granty, účastí na konferencích aj. Během svého studia mají doktorandi možnost se zapojit do pedagogické činnosti na fakultě. 

Vybraní doktorandi prezenčního studia se mohou již během studia stát akademickými pracovníky v rámci Centra doktorských studií (CDS), což jim poskytuje dodatečnou finanční podporu pro jejich výzkum. V rámci CDS se tito studenti též podílejí na organizační podpoře doktorského studia na Institutu politologických studií. Výběrové řízení do CDS probíhá vždy jednou za rok a mohou se ho zúčastnit i studenti prvních ročníků.

Struktura doktorského studia je daná individuálním studijním plánem, který doktorand ve spolupráci se svým školitelem připravuje na začátku prvního ročníku a který je poté předložen oborové radě ke schválení. Se souhlasem školitele a po doplnění do individuálního plánu si doktorandi mohou zapisovat volitelné předměty dle svého odborného zájmu, nicméně v rámci každého programu jsou definované povinné semináře, který každý doktorand musí absolvovat.

Průběh studia, složení státní závěrečné zkoušky a obhajobu doktorské disertační práce upravuje Studijní a zkušební řád UK, Pravidla pro organizaci studia na UK FSVOpatření děkana č. 21/2023 a rámcové studijní plány pro jednotlivé programy.

Přijímací řízení do doktorského studia se koná jednou za rok v červnu, zápis do studia je v září následujícího akademického roku