Specifický vysokoškolský výzkum

Specifický vysokoškolský výzkum

Politický řád v čase změn

Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D. (hlavní řešitel, nominovaný za Katedru mezinárodních vztahů)

Mgr. Jakub Stauber, PhD. (zástupce hlavního řešitele, nominovaný za Katedru politologie)

 

Specifický vysokoškolský výzkum (SVV) provádí studenti doktorských nebo magisterských studijních programů. Zdroje na SVV poskytuje vysokým školám MŠMT. Univerzita Karlova, stejně jako ostatní vysoké školy, v rámci SVV vyhlašuje grantovou soutěž, v rámci které jednotlivé fakulty a jejich součásti předkládají návrhy projektů a ucházejí se o prostředky na SVV. Na FSV navrhují jednotlivé instituty jeden nebo více projektů SVV. Řešitelem studentského projektu je zpravidla akademický pracovník institutu. Dalšími členy řešitelského týmu jsou studenti doktorského nebo magisterského studijního programu, případně další akademičtí pracovníci.

 

Základ řešitelského týmu tvoří všichni interní doktorandi IPS, tedy všichni studenti doktorských studijních oborů „Mezinárodní vztahy“ a „Politologie“ studující v prezenční formě studia.

 

V rámci projektu se spojuje několik hlavních směrů výzkumu, které realizují současní doktorandi IPS. Téma projektu „Politický řád v čase změn“ představuje průřezové téma zahrnutých pokrývající individuálních doktorandské projekty na IPS. Výzkumný tým pracuje na nižší úrovni v rámci pracovních skupin odrážejících odborné zaměření členů týmu. Jde o následující pracovní skupiny: 1) Politologie, 2) Politické teorie, 3) Mezinárodní vztahy a, 4) Bezpečnostní studia.

 

Hlavním bezprostředním cílem projektu je podpořit původní vědecký výzkum studentů doktorských studijních oborů IPS a napomoci zvýšení kvality publikačních výstupů doktorandů a jejich dizertačních prací. Projekt rovněž usiluje o zvýšení počtu výzkumných výstupů IPS, které budou hodnotitelné v rámci vládního hodnocení výzkumu a vývoje.