Doktorské studium

Doktorské studium

Institut politologických studií FSV UK nabízí dva doktorské programy – v oboru politologie (zaštiťuje Katedra politologie) a v oboru mezinárodní vztahy (zaštiťuje Katedra mezinárodních vztahů). Doktorské studium je akreditováno čtyřleté a to jak v prezenční, tak kombinované formě. Oba typy studia je možné absolvovat na základě platné akreditace buď v českém jazyce, nebo v jazyce anglickém. Studium v anglickém jazyce je zpoplatněno.

Cílem čtyřletého doktorského studia je připravit vysoce kvalifikované odborníky schopné podílet se na základním i aplikovaném výzkumu na akademických pracovištích a vysokých školách, ale stejně tak se zapojit do práce ve veřejném sektoru, v analytických činnostech příslušných resortů státní správy a v různých typech masových médií či v soukromém sektoru v českém či mezinárodním prostředí.

Doktorské studium na IPS je založeno zejména na samostatné vědecké a výzkumné práci doktoranda. Výsledek tohoto výzkumu pak tvoří dizertační práci. Dále by měl každý student publikovat během svého studia alespoň dva odborné články, podílet se na výzkumných a vědeckých aktivitách formou žádostí o granty, účastí na konferencích aj. Během svého studia mají doktorandi možnost se zapojit do pedagogické činnosti na fakultě. Bližší informace o pravidlech studia najdete zde (link na sekci „pravidla studia“).

Vybraní doktorandi prezenčního studia se mohou již během studia stát akademickými pracovníky v rámci Centra doktorských studií (CDS), což jim poskytuje dodatečnou finanční podporu pro jejich výzkum. V rámci CDS se tito studenti též podílejí na organizační podpoře doktorského studia na Institutu politologických studií. Výběrové řízení do CDS probíhá vždy jednou za rok a mohou se ho zúčastnit i studenti prvních ročníků.

Odkazy v této sekci:

Studijní povinnosti
Pravidla doktorského studia
Fakultní stránky pro doktorské studium (předpisy, stipendia, formuláře)
Formuláře