SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Rigorózní řízení
Studijní obory
Rigorózní řízení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Politologie

Katedra politologie nabízí uchazečům o rozšíření a doplnění studia oboru Politologie i možnost absolvovat rigorózní řízení a získat v rámci oboru Politologie titul PhDr. Rigorózní řízení v oboru Politologie je akreditováno jako součást akreditovaného magisterského programu Politologie a řídí se obecnými pravidly danými Rigorózním řádem FSV UK.


Pro přijetí do rigorózního studia je nutné předložit společně s přihláškou ke studiu i téma rigorózní práce.


Pro absolvování rigorózního řízení je student povinen složit ústní zkoušku, jejíž rozsah je vymezen obsahem akreditovaného magisterského programu Politologie (čl. 4 Rigorózního řádu FSV UK), a obhájit rigorózní práci. Je vhodné, aby rigorózní práci uchazeč konzultoval s konzultantem, kterého ustanovuje garant; konzultantem může být profesor, docent nebo odborný asistent.


Garant

Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (osobní web)


Státní rigorózní zkouška

Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a ústní zkoušky. Obě části probíhají současně, zkoušku tedy nelze rozložit do dvou termínů. Pořadí jednotlivých částí zkoušky určuje předseda komise.


Ústní zkouška

Uchazeč o titul PhDr. z oboru Politologie na katedře politologie IPS FSV UK skládá ústní zkoušku obsahově odpovídající státní závěrečné zkoušce z oboru, přičemž každý student si volí jako obsah ústní zkoušky jednu ze specializací, z nichž se skládá státní zkouška z oboru Politologie na IPS FSV UK.


Ústní zkoušku lze skládat pouze z jednoho z následujících tematických okruhů:
Důraz při zkoušce se klade na schopnost studenta aplikovat teoretické a metodologické přístupy uplatňované v rámci zvolené specializace.


Termíny zkoušek stanoví Harmonogram studia v každém akademickém roce.


Rigorózní práce

Rigorózní práce musí splňovat všechny požadavky na odborný text (řídící se citační normou IPS), přičemž hlavní důraz se klade na schopnost osvědčit samostatnou tvůrčí činnost. Předpokládaný rozsah práce je 130-180 normostran.


Každá rigorózní práce je posuzována dvěmi nezávislými oponenty a musí být obhájena před komisí, jejíž počet nesmí být nižší než tři. Obhajoba i vyhlášení výsledku rigorózní zkoušky je veřejné (čl. 4 Rigorózního řádu FSV UK).


Hodnocení rigorózního řízení

Státní rigorózní zkouška je klasifikována „prospěl/a“ – „neprospěl/a“. Klasifikaci „prospěl/a“ komise stanoví tehdy, pokud uchazeč složí rigorózní zkoušku a obhájí rigorózní práci.


Ústní zkoušku a obhajobu rigorózní práce lze opakovat pouze jednou. Opakování obhajoby je možné nejdříve za šest měsíců. Pokud komise rozhodla, že uchazeč rigorózní práci neobhájil, stanoví, zda je nutné práci přepracovat, nebo doplnit.


Pro podrobnější informace se obracejte na studijní oddělení Fakulty sociálních věd.


Další ustanovení viz Základní informace o rigorózním řízení a Rigorózní řád FSV UK.


Přihláška

Přihláška k rigoróznímu řízení | ke stažení zde

Mezinárodní vztahy


Katedra mezinárodních vztahů nabízí uchazečům možnost absolvovat rigorózní řízení a získat titul PhDr v oboru Mezinárodní vztahy. Rigorózní řízení je akreditováno jako součást tohoto magisterského programu a řídí se Rigorózním řádem UK FSV.


Uchazeč o rigorózní řízení musí podat přihlášku, v níž specifikuje své předchozí studium a navrhne téma rigorózní práce. Vyhoví-li uchazeč stanoveným podmínkám, je určen konzultant rigorózní práce, pod jehož vedením uchazeč práci zpracuje.


Termíny rigorózních zkoušek určuje Harmonogram ak. roku, konají se dvakrát ročně, zpravidla v říjnu/listopadu a březnu/dubnu.


Uchazeč předkládá rigorózní práci nejpozději šest týdnů před předpokládaným termínem rigorózního řízení.


Rigorózní řízení se skládá z obhajoby rigorózní práce a z ústní zkoušky, která prověřuje znalosti uchazeče v celém rozsahu oboru s přihlédnutím na oblast, jíž se věnuje uchazeč ve své práci.


Seznam okruhů k rigorózní zkoušce


Bezpečnostní studia


Katedra mezinárodních vztahů nabízí uchazečům možnost absolvovat rigorózní řízení a získat titul PhDr v oboru Bezpečnostní studia. Rigorózní řízení je akreditováno jako součást tohoto magisterského programu a řídí se Rigorózním řádem UK FSV.


Uchazeč o rigorózní řízení musí podat přihlášku, v níž specifikuje své předchozí studium a navrhne téma rigorózní práce. Vyhoví-li uchazeč stanoveným podmínkám, je určen konzultant rigorózní práce, pod jehož vedením uchazeč práci zpracuje.


Termíny rigorózních zkoušek určuje Harmonogram ak. roku, konají se dvakrát ročně, zpravidla v říjnu/listopadu a březnu/dubnu.


Uchazeč předkládá rigorózní práci nejpozději šest týdnů před předpokládaným termínem rigorózního řízení.


Rigorózní řízení se skládá z obhajoby rigorózní práce a z ústní zkoušky, která prověřuje znalosti uchazeče v celém rozsahu oboru s přihlédnutím na oblast, jíž se věnuje uchazeč ve své práci.


Seznam okruhů k rigorozní zkoušce


Rigorózní řízení

 Politologie

 Mezinárodní vztahy

 Bezpečnostní studia


Politologie

Katedra politologie nabízí uchazečům o rozšíření a doplnění studia oboru Politologie i možnost absolvovat rigorózní řízení a získat v rámci oboru Politologie titul PhDr. Rigorózní řízení v oboru Politologie je akreditováno jako součást akreditovaného magisterského programu Politologie a řídí se obecnými pravidly danými Rigorózním řádem FSV UK.


Pro přijetí do rigorózního studia je nutné předložit společně s přihláškou ke studiu i téma rigorózní práce.


Pro absolvování rigorózního řízení je student povinen složit ústní zkoušku, jejíž rozsah je vymezen obsahem akreditovaného magisterského programu Politologie (čl. 4 Rigorózního řádu FSV UK), a obhájit rigorózní práci. Je vhodné, aby rigorózní práci uchazeč konzultoval s konzultantem, kterého ustanovuje garant; konzultantem může být profesor, docent nebo odborný asistent.


Garant

Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (osobní web)


Státní rigorózní zkouška

Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a ústní zkoušky. Obě části probíhají současně, zkoušku tedy nelze rozložit do dvou termínů. Pořadí jednotlivých částí zkoušky určuje předseda komise.


Ústní zkouška

Uchazeč o titul PhDr. z oboru Politologie na katedře politologie IPS FSV UK skládá ústní zkoušku obsahově odpovídající státní závěrečné zkoušce z oboru, přičemž každý student si volí jako obsah ústní zkoušky jednu ze specializací, z nichž se skládá státní zkouška z oboru Politologie na IPS FSV UK.


Ústní zkoušku lze skládat pouze z jednoho z následujících tematických okruhů:
Důraz při zkoušce se klade na schopnost studenta aplikovat teoretické a metodologické přístupy uplatňované v rámci zvolené specializace.


Termíny zkoušek stanoví Harmonogram studia v každém akademickém roce.


Rigorózní práce

Rigorózní práce musí splňovat všechny požadavky na odborný text (řídící se citační normou IPS), přičemž hlavní důraz se klade na schopnost osvědčit samostatnou tvůrčí činnost. Předpokládaný rozsah práce je 130-180 normostran.


Každá rigorózní práce je posuzována dvěmi nezávislými oponenty a musí být obhájena před komisí, jejíž počet nesmí být nižší než tři. Obhajoba i vyhlášení výsledku rigorózní zkoušky je veřejné (čl. 4 Rigorózního řádu FSV UK).


Hodnocení rigorózního řízení

Státní rigorózní zkouška je klasifikována „prospěl/a“ – „neprospěl/a“. Klasifikaci „prospěl/a“ komise stanoví tehdy, pokud uchazeč složí rigorózní zkoušku a obhájí rigorózní práci.


Ústní zkoušku a obhajobu rigorózní práce lze opakovat pouze jednou. Opakování obhajoby je možné nejdříve za šest měsíců. Pokud komise rozhodla, že uchazeč rigorózní práci neobhájil, stanoví, zda je nutné práci přepracovat, nebo doplnit.


Pro podrobnější informace se obracejte na studijní oddělení Fakulty sociálních věd.


Další ustanovení viz Základní informace o rigorózním řízení a Rigorózní řád FSV UK.


Přihláška

Přihláška k rigoróznímu řízení | ke stažení zde

Mezinárodní vztahy


Katedra mezinárodních vztahů nabízí uchazečům možnost absolvovat rigorózní řízení a získat titul PhDr v oboru Mezinárodní vztahy. Rigorózní řízení je akreditováno jako součást tohoto magisterského programu a řídí se Rigorózním řádem UK FSV.


Uchazeč o rigorózní řízení musí podat přihlášku, v níž specifikuje své předchozí studium a navrhne téma rigorózní práce. Vyhoví-li uchazeč stanoveným podmínkám, je určen konzultant rigorózní práce, pod jehož vedením uchazeč práci zpracuje.


Termíny rigorózních zkoušek určuje Harmonogram ak. roku, konají se dvakrát ročně, zpravidla v říjnu/listopadu a březnu/dubnu.


Uchazeč předkládá rigorózní práci nejpozději šest týdnů před předpokládaným termínem rigorózního řízení.


Rigorózní řízení se skládá z obhajoby rigorózní práce a z ústní zkoušky, která prověřuje znalosti uchazeče v celém rozsahu oboru s přihlédnutím na oblast, jíž se věnuje uchazeč ve své práci.


Seznam okruhů k rigorózní zkoušce


Bezpečnostní studia


Katedra mezinárodních vztahů nabízí uchazečům možnost absolvovat rigorózní řízení a získat titul PhDr v oboru Bezpečnostní studia. Rigorózní řízení je akreditováno jako součást tohoto magisterského programu a řídí se Rigorózním řádem UK FSV.


Uchazeč o rigorózní řízení musí podat přihlášku, v níž specifikuje své předchozí studium a navrhne téma rigorózní práce. Vyhoví-li uchazeč stanoveným podmínkám, je určen konzultant rigorózní práce, pod jehož vedením uchazeč práci zpracuje.


Termíny rigorózních zkoušek určuje Harmonogram ak. roku, konají se dvakrát ročně, zpravidla v říjnu/listopadu a březnu/dubnu.


Uchazeč předkládá rigorózní práci nejpozději šest týdnů před předpokládaným termínem rigorózního řízení.


Rigorózní řízení se skládá z obhajoby rigorózní práce a z ústní zkoušky, která prověřuje znalosti uchazeče v celém rozsahu oboru s přihlédnutím na oblast, jíž se věnuje uchazeč ve své práci.


Seznam okruhů k rigorozní zkoušce