Politologie

Politologie

Katedra politologie nabízí uchazečům o rozšíření a doplnění studia programu Politologie i možnost absolvovat rigorózní řízení a získat v rámci oboru Politologie titul PhDr. Rigorózní řízení v programu Politologie je akreditováno jako součást akreditovaného magisterského programu Politologie a řídí se obecnými pravidly danými Rigorózním řádem FSV UK.

Pro přijetí do rigorózního studia je nutné předložit společně s přihláškou ke studiu i téma rigorózní práce.

Pro absolvování rigorózního řízení je student povinen složit ústní zkoušku, jejíž rozsah je vymezen obsahem akreditovaného magisterského programu Politologie (čl. 4 Rigorózního řádu FSV UK), a obhájit rigorózní práci. Je vhodné, aby rigorózní práci uchazeč konzultoval s konzultantem, kterého ustanovuje garant; konzultantem může být profesor, docent nebo odborný asistent.

Státní rigorózní zkouška

Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a ústní zkoušky. Obě části probíhají současně, zkoušku tedy nelze rozložit do dvou termínů. Pořadí jednotlivých částí zkoušky určuje předseda komise.

Ústní zkouška

Rigorózní zkouška svým obsahem navazuje na magisterské studium programu politologie na FSV UK. Každý uchazeč má právo si vybrat jeden ze tří níže uvedených tematických okruhů (Komparativní politologie, Český politický systém a Politická geografie), z něhož pak skládá ústní rigorózní zkoušku. Každý z tematických okruhů je pro přehlednost rozdělen do několika tematických částí, aby se zájemci o rigorózní zkoušku lépe orientovali v tematice, jež do každého z okruhů patří (literatura, z níž lze čerpat znalosti ke zkoušce, je vždy uvedena). V případě jakýchkoli dotazů se mohou uchazeči o rigorózní zkoušku obracet přímo na garanty jednotlivých tematických celků.
 

Ústní zkoušku lze skládat pouze z jednoho z následujících tematických okruhů:

  • Komparativní politologie
  • Český politický systém
  • Politická geografie

Okruhy jsou ke stažení zde

Důraz při zkoušce se klade na schopnost studenta aplikovat teoretické a metodologické přístupy uplatňované v rámci zvolené specializace.

 

Termíny zkoušek stanoví Harmonogram studia v každém akademickém roce.

Bližší informace o rigorózním řízení naleznete na stránkách FSV.

Pro podrobnější informace se obracejte na studijní oddělení Fakulty sociálních věd.