Stáže

Stáže

V této sekci se dozvíte více o principech fungování stážového programu na IPS FSV UK. Ten svým rozsahem patří v rámci prostředí sociálních věd k nejvíce rozvinutým a institucionalizovaným programům spolupráce. Cílem programu je především kariérní rozvoj studentů, a to v rámci významných organizací a institucí.

Partnerské organizace

IPS nabízí možnosti spolupráce partnerským institucím formou stáží studentů, a to všech našich akreditovaných oborů. Koordinátorem programu stáží je Mgr. David Jágr (david.jagr@fsv.cuni.cz), kterého lze případně kontaktovat i případě zájmů o navázání spolupráce ve věci stáží.

Usilujeme o možnost spolupráce především s institucemi státní správy, mezinárodním sektorem, profesními asociacemi, neziskovými organizacemi, médii, mediálními agenturami, infocentry, ale i s dalšími zaměstnavateli.

Stážisté

Studenti jsou vedeni k rozvíjení analytických schopností a kritickému myšlení, zároveň disponují znalosti ve svém oboru. Partnerské organizaci tedy mohou přispět jednak odbornými znalostmi, jednak schopností nahlížet na problémy z různých perspektiv a hledat nová řešení. Mnoho studentů má zkušenost s pobytem na zahraniční univerzitě, velké množství předmětů na IPS je navíc vyučováno v angličtině, studenti ale disponují i dalšími jazykovými znalostmi. Podobně se během svého studia seznamují i se základy statistických metod.

Podmínky programu

Stáže zpravidla probíhají na bezplatné bázi, přičemž studenti jsou při splnění podmínek odměňováni kredity. Stážisté se mohou zapojit do běžného chodu partnerské organizace nebo participovat na přípravě konkrétního projektu (konference, přednáškový cyklus…). Délka stáže a výběr studentů závisí na vzájemné domluvě. Délka stáže u předmětu JPB565, JPB 585 a JPM582 je 80-120 pracovních hodin. Stážisté odevzdávají profesně a akademicky zaměřené CV koordinátorovi programu do konce 2. týdne semestru. Po absolvování stáže studenti odevzdávají Zprávu o vykonání stáže a Hodnocení pracovního výkonu, formuláře jsou k nalezení v SIS, a to v rámci jednotlivých kurzů.

Pracovní náplň

Náplň stáže by měla studenty seznámit s chodem konkrétní organizace a umožnit studentům aktivně participovat na práci organizaci. Cíl spočívá v přípravě studentů na budoucí profesní dráhu. Nemělo by tedy jít např. o rozdávání letáků. Studenti bakalářských nebo magisterských programů mohou například:

- zpracovávat rešerše a analýzy na zadaná témata (legislativní, ekonomické, tuzemská/evropská/globální témata…),

- zpracovávat monitoring médií, mediální rešerše či překlady,

- podílet se na každodenním chodu organizace/odboru, pomáhat s administrativou,

- připravovat odborné podklady pro klienty či podklady k jednání/grantovým žádostem,

- komunikovat s tuzemskými nebo zahraničními klienty a partnery,

- podílet se na organizaci vzdělávacích akcí, seminářů, informování veřejnosti,

- podílet se na chodu redakce, připravovat podklady k článkům.

Výběrové řízení

Způsob výběru konkrétního stážisty závisí na domluvě s partnerskou organizací. Ta stanoví, o jak dlouhou stáž má zájem, blíže popíše nabízenou pozici a náplň práce, uvede požadavky na stážistu (např. zaměření, stupeň studia, jazykové znalosti, předchozí zkušenosti…) a uvede období, kdy by měla stáž probíhat. Nabídky partnerských institucí jsou uveřejněny na stránkách IPS, sociálních sítích a v odkazech, které jsou umístěny v SIS.

Průběh výběrového řízení:

a.) výběrové řízení provádí samotná partnerská organizace na základě podkladů o stážistech,

b.) koordinátor programu z IPS udělá předvýběr vhodných stážistů a partnerská organizace vybere vhodného kandidáta,

c.) koordinátor programu z IPS vybere vhodného stážistu pro partnerskou organizaci,

d.) výběrové řízení bude probíhat podle jiného modelu, který bude zvolen ad hoc podle požadavků partnerské organizace.

Hodnocení a supervize

Na konci stáže zástupce partnerské instituce (nejlépe osoba, která stážistu instruovala, školitel nebo supervizor) vystaví studentovi potvrzení o vykonání stáže a zároveň napíše hodnocení, které by sloužilo jednak jako zpětná vazba studentovi, jednak jako zpětná vazba celému IPS, která by umožnila zlepšení fungování programu stáží a zároveň sloužila jako reference při jednání s novými partnery. Vzor hodnocení je k nalezení v SIS.

Aktuální seznam partnerských organizací, které poskytují stáže studentům IPS v akademickém roce 2022/2023:

 • Člověk v tísni
 • Deepview
 • Energy Hub
 • Evropská rozvojová agentura
 • Institut moderní politiky
 • Institut pro politiku a společnost
 • Kancelář prezidenta republiky, Oddělení styku s veřejností
 • KDU-ČSL
 • Ministerstvo dopravy, Odbor kosmických aktivit a ITS
 • Ministerstvo obrany, Odbor obranné politiky, Sekce obranné politiky a strategie
 • Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor kabinetu
 • Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky
 • Ministerstvo vnitra, Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
 • Ministerstvo vnitra, oddělení komunikace eGovernmentu
 • Ministerstvo zdravotnictví, Odbor mezinárodních věcí a Evropské unie
 • Parlamentní institut
 • TOP 09
 • Transparency International
 • Úřad vlády, Odbor komunikace o evropských záležitostech
 • Voxpot

 

Organizace, se kterými spolupracujeme v oblasti stáží:

 • Česká pirátská strana
 • Česká televize
 • Česko-korejská společnost
 • Economia
 • Europeum
 • Euroskop
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Nadace Forum 2000
 • ODS
 • Security Outlines