Politologie

Politologie

Katedra politologie IPS se v rámci magisterského dvouletého studijního programu POLITOLOGIE zaměřuje především na rozšíření a prohloubení znalostí studentů v oblasti metodologie a komparativní politologie. Zvláštní důraz se klade na problematiku analýzy politických stran a stranických systémů, demokratických institucí a modelů vládnutí v České republice včetně analýz funkce a role parlamentů a exekutiv (vlád a prezidentů) v zemích EU.  Součástí přednáškové činnosti a seminářů je rovněž tematika komunální politiky a problematiky politické geografie v kontextu současných otázek demokratického vládnutí. Program nabízí zájemcům rovněž kurzy zaměřené na praxi zahrnující problematiku českého parlamentu a parlamentarismu včetně kurzů jako jsou kurzy „Politika jako povolání“ či „Digitální politiky“.

Studium je určeno absolventům bakalářského studia oboru politologie, případně jiných společenskovědních oborů, kteří mají zájem rozšířit si své znalosti z oboru politologie, a to zejména v oblasti politické teorie, metodologie a srovnávací politologie. Program umožňuje specializaci na problematiku českého politického systému a demokracie v zemích EU (analýzu politických stran, stranických systémů a teorii koalic). Ve studijním plánu jsou také předměty vyučované v angličtině, a proto je nutné, aby měl student odpovídající znalost tohoto jazyka.

Teritoriálně je těžištěm přednáškové činnosti katedry Evropa (tj. analýza problematiky zemí Evropské unie, resp. vztahu EU k mimoevropským zemím).

Každým rokem magisterský program Politologie absolvují na tři desítky studentů, kteří mají možnost pokračovat v navazujícím postgraduálním studiu, a to buď v rámci rigorózního řízení nebo doktorského řízení (v současné době katedra připravuje tři desítky doktorandů, a to v prezenční a kombinované formě studia).

Karolinka pro studenty studující od ak. r. 2023/2024

Karolinka pro studenty studující od ak. r. 2019/2020

Karolinka pro studenty studující před ak. r. 2019/2020

 

 

Garantem programu Politologie je Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., dr. h. c. 

Koordinátorem programu Politologie je Mgr. Jakub Stauber, Ph.D. 

Pro studenty studující od ak. r. 2023/2024 se Státní závěrečná zkouška skládá z následujících částí:

Státní závěrečná zkouška

(JDIP01) Obhajoba diplomové práce

(JSZ676) Rozprava na téma teoretické a metodologické aspekty výzkumu

(JSZ677) Rozprava na téma problematiky komparativní analýzy v politologii s využitím případových studií

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pro studenty studující od ak. r. 2019/2020 se Státní závěrečná zkouška skládá z následujících částí:

 

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí:

 1. Obhajoba diplomové práce

 2. Ústní zkouška: Teoretické a metodologické aspekty výzkumu v politologii (dvě otázky na základě obsahu povinných kurzů).

 3. Ústní zkouška - profilující část (obsahuje po jedné otázce ze dvou profilací) Tyto profilace si student volí ze tří níže uvedených možností:

  1. komparativní politologie

  2. český politický systém

  3. politická geografie

Obě profilace student volí dle vlastního uvážení, a to při přihlášení se ke státní zkoušce.

 

SZZk Politologie - tématické okruhy platné pro studenty, kteří se zapsali ke studiu od ak. roku 2019/2020

Otázky ke státní zkoušce nové akreditace NP_POL ke stažení

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Státní závěrečná zkouška (platí pro studenty, kteří nastoupili ke studiu před ak. r. 2019/2020):

- Obhajoba diplomové práce

- Ústní zkouška z oboru:

   1) Teorie a analýza demokracie (obsahuje povinně dvě otázky z tematických okruhů)

 • Problematika pluralitní demokracie
 • Přechody k demokracii
 • Koalice a koaliční vazby v parlamentních systémech

  2) Jedna otázka z oborových specializací (oborovou specializaci si volí student):

      a) Komunální politika - Česká komunální politika, Evropská komunální politika

      b) Konflikty v demokracii a problematika identity - Decentralizace - region - identita, Konflikty v demokracii a národní identita

 

SZZk Politologie - tématické okruhy platné pro studenty, kteří se zapsali ke studiu před ak. roku 2019/2020

Otázky ke státní zkoušce staré akreditace POL ke stažení