Politologie

Politologie

Katedra politologie IPS se v rámci magisterského dvouletého studijního programu POLITOLOGIE zaměřuje především na rozšíření a prohloubení znalostí studentů v oblasti metodologie a komparativní politologie. Zvláštní důraz se klade na problematiku analýzy politických stran a stranických systémů, decentralizaci (s důrazem na problematiku zemí EU), analýzu konfliktů v demokracii, komunální politiku a politickou geografii.

Teritoriálně je těžištěm přednáškové činnosti katedry Evropa (tj. analýza problematiky zemí Evropské unie, resp. vztahu EU k mimoevropským zemím), do programu přednášek jsou rovněž zařazovány formou povinně volitelných kurzů i přednášky a semináře věnující se analýzám vývoje v zemích Asie (především Blízkého východu), Latinské Ameriky či Afriky.

Každým rokem magisterský program Politologie absolvují na tři desítky studentů, kteří mají možnost pokračovat v navazujícím postgraduálním studiu, a to buď v rámci  rigorózního řízení nebo doktorského řízení (v současné době katedra připravuje tři desítky doktorandů, a to v prezenční a kombinované formě studia).

Karolinka pro studenty studující od ak. r. 2023/2024

Karolinka pro studenty studující od ak. r. 2019/2020

Karolinka pro studenty studující před ak. r. 2019/2020

 

 

Garantem programu Politologie je Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., dr. h. c. 

Koordinátorem programu Politologie je Mgr. Jakub Stauber, Ph.D. 

Pro studenty studující od ak. r. 2023/2024 se Státní závěrečná zkouška skládá z následujících částí:

Státní závěrečná zkouška

(JDIP01) Obhajoba diplomové práce

(JSZ676) Rozprava na téma teoretické a metodologické aspekty výzkumu

(JSZ677) Rozprava na téma problematiky komparativní analýzy v politologii s využitím případových studií

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pro studenty studující od ak. r. 2019/2020 se Státní závěrečná zkouška skládá z následujících částí:

 

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí:

 1. Obhajoba diplomové práce

 2. Ústní zkouška: Teoretické a metodologické aspekty výzkumu v politologii (dvě otázky na základě obsahu povinných kurzů).

 3. Ústní zkouška - profilující část (obsahuje po jedné otázce ze dvou profilací) Tyto profilace si student volí ze tří níže uvedených možností:

  1. komparativní politologie

  2. český politický systém

  3. politická geografie

Obě profilace student volí dle vlastního uvážení, a to při přihlášení se ke státní zkoušce.

 

SZZk Politologie - tématické okruhy platné pro studenty, kteří se zapsali ke studiu od ak. roku 2019/2020

Otázky ke státní zkoušce nové akreditace NP_POL ke stažení

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Státní závěrečná zkouška (platí pro studenty, kteří nastoupili ke studiu před ak. r. 2019/2020):

- Obhajoba diplomové práce

- Ústní zkouška z oboru:

   1) Teorie a analýza demokracie (obsahuje povinně dvě otázky z tematických okruhů)

 • Problematika pluralitní demokracie
 • Přechody k demokracii
 • Koalice a koaliční vazby v parlamentních systémech

  2) Jedna otázka z oborových specializací (oborovou specializaci si volí student):

      a) Komunální politika - Česká komunální politika, Evropská komunální politika

      b) Konflikty v demokracii a problematika identity - Decentralizace - region - identita, Konflikty v demokracii a národní identita

 

SZZk Politologie - tématické okruhy platné pro studenty, kteří se zapsali ke studiu před ak. roku 2019/2020

Otázky ke státní zkoušce staré akreditace POL ke stažení