Mezinárodní vztahy

Mezinárodní vztahy

Mezinárodní vztahy (MV) jsou dvouletý navazující magisterský obor, který poskytuje studentům znalosti a analytické schopnosti pro porozumění mezinárodnímu kontextu politiky, ekonomiky a bezpečnosti. Hlavní politická rozhodnutí nejsou dnes přijímána pouze na národní úrovni, ale stále více také mezinárodně a v globálních a regionálních institucích.

Náš program pomáhá studentům pochopit fungování mezinárodní a evropské politiky i výzvy, jimž v globalizovaném světě čelí jednak státy, jednak nestátní aktéři, např. firmy a nadnárodní korporace, neziskové organizace nebo my jako jednotlivci. V interdisciplinárním rámci se studenti učí o hlavních předmětech konfliktů v mezinárodní politice, ale také o fungování Evropské unie (EU) a globálních institucí. Studují, zda a jak mohou být mezinárodní konflikty transformovány ve spolupráci. Kromě budování znalostí v oblasti mezinárodní a evropské politiky klade obor důraz na rozvoj analytických schopností studentů a jejich kritického myšlení. Díky široké škále dovedností se naši absolventi stávají ceněnými odborníky pro veřejnou správu a diplomacii, evropské a mezinárodní instituce, nadnárodní korporace a nevládní organizace, média, think-tanky i akademickou sféru.

Jádrem oboru je sada společných povinných modulů v prvním roce studia a individuální specializace studentů a výzkum v rámci magisterské diplomové práce v roce druhém. V prvním semestru navštěvují studenti moduly věnující se obecně mezinárodnímu systému – moduly věnující se teoriím mezinárodních vztahů, úvodu do mezinárodních ekonomických vztahů a úvodu do mezinárodní bezpečnosti. Ve druhém semestru na těchto základech stavíme tři další moduly věnující se problematice mezinárodního politického „společenství“. Konkrétně se jedná o moduly pokrývající do hloubky vývoj a současnost evropského integračního procesu a evropské politiky, mezinárodní právo a hlavní globální instituce. V průběhu prvního ročníku studenti rovněž získávají systematický trénink v technikách empirického výzkumu, jak kvantitativního, tak kvalitativního.

Ve druhém ročníku si studenti volí z řady dalších předmětů, které prohlubují jejich chápání problémů mezinárodní a evropské politiky. Tyto předměty si studenti volí z nabídky Katedry mezinárodních vztahů, ale také z nabídky dalších kateder Institutu politologických studií a dalších pracovišť Univerzity. Nabídka kurzů pokrývá široké spektrum oblastí mezinárodní politiky, od bezpečnosti, přes ekonomiku, po životní prostředí a další.  Řada studentů také stráví jeden nebo dva semestry na jedné z našich mnoha partnerských univerzit v Evropě i po celém světě.

V průběhu celého druhého ročníku studenti rovněž individuálně pracují, v součinnosti se svým vedoucím, na diplomové práci. Státní závěrečná zkouška na konci studia se skládá z povinné zkoušky z Mezinárodních vztahů a ze zkoušky z jedné z následujících oblastí: Evropská unie, Mezinárodní instituce, Mezinárodní právo, Mezinárodní ekonomické vztahy. V rámci státní závěrečné zkoušky studenti rovněž obhajují svou diplomovou práci.

 

Garantem oboru Mezinárodní vztahy je doc. PhDr. Jan Karlas, MA., Ph.D.

Koordinátorkou oboru Mezinárodní vztahy pro studenty je Mgr. Viera Martinková, Ph.D.

Pokyny k diplomovým pracím

Pokyny pro zpracování projektu diplomové práce

Informace o průběhu SZZk

 

Otázky u magisterské státní zkoušky platné od ZS 2022/2023