Politologie

Politologie

Doktorský studijní program Politologie na katedře politologie IPS poskytuje varianty prezenčního a kombinovaného studia, program je akreditován jako čtyřletý. Studium je založeno na individuálním studijním plánu, který po nástupu ke studiu sestavuje student ve spolupráci se svým školitelem. Individuální studijní plán musí obsahovat studijní povinnosti stanovené rámcovým studijním plánem.

Student musí v průběhu studia absolvovat povinné kurzy stanovené rámcovým studijním plánem, složit předepsané zkoušky, publikovat dílčí výsledky svého výzkumu a na jeho základě následně napsat disertační práci a splnit další povinnosti stanovené individuálním studijním plánem, příp. vyplývající z postavení studenta interní formy studia. Během studia by student měl absolvovat nějakou formu zahraniční stáže či výzkumného pobytu, resp. metodologický kurz.

Studenti interní formy studia se aktivně zapojují do práce katedry, účastní se odborných akcí organizovaných katedrou či IPS a pomáhají při zajišťování organizačně administrativních úkolů katedry.

Studium v doktorském programu je upravováno Studijním a zkušebním řádem UKPravidly pro organizaci studia a Opatřením děkanky o doktorském studiu.

Povinnosti doktoranda jsou vymezeny v rámcovém studijním plánu a Handbooku.

Zde naleznete podmínky pro státní závěrečné zkoušky.

 

Prioritní témata disertací (2023/24):

Demokracie a její perspektivy (P. Guasti)
1. Od demokratické eroze k demokratické odolnosti – dopady populismu a možnosti
mu čelit
2. Populismu a polarizace a jejich dopadu na demokratickou erozi/odolnost.
3. Možnost využití deliberativních participativních experimentů k překonání
polarizace a posílení demokratické odolnosti.

Demokratické vládnutí v praxi (M. Brunclík; B. Říchová )
1. Hlavy států a jejich role v moderních demokraciích (M. Brunclík)
2. Ústavní zvyklosti (M. Brunclík)
3. Nové strany (M. Brunclík)
4. Strany a stranické systémy v rekonstrukci: dopad decentralizace na vnitřní
strukturu politických stran (B. Říchová)
5. Regionalizace v současných demokraciích: od decentralizace k secesi (B. Říchová)
6. Národní symboly v politice (B. Říchová)

Český politický systém (M. Perottino)
1. Členství v českých stranách dnes a zítra: teoretické a praktické perspektivy
2. Prezident české Republiky: Čtyři případy, čtyři praxe?
3. Pražský hrad jako struktura moci: Od Masaryka k Zemanovi.

Politická geografie (M. Riegl)
1. Geopolitika a fragmentace politického prostoru: teoretické otázky a případové
studie
2. Význam entit usilujících o nezávislost v geopolitice
3. Strukturální příčiny a dopady transformace moci v globálním prostoru: vliv
tranzice a difuze moci na klíčové geostrategické regiony