Centrum doktorských studií

Centrum doktorských studií

Centrum doktorských studií (CDS) funguje od roku 2012 při Institutu politologických studií Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz). CDS je koordinačním pracovištěm doktorského studia politologie a mezinárodních vztahů, které má přispět k fungování doktorského studia skrze zapojení svých členů do výzkumu, výuky a vnitřní organizace postgraduálních programů.

Vedoucím CDS je doc. Karlas.

Ve své činnosti se CDS zaměřuje na podporu uchazečů o doktorské studium, současných doktorských studentů a samotného Institutu politologických studií. Mezi aktivity CDS proto patří:

 • Podpora uchazečů o doktorské studium - komunikace s uchazeči, pomoc při přípravě podkladů pro přijímací řízení (především konzultace projektu dizertační práce)
 • Podpora současných doktorských studentů - koordinace zpracování individuálních studijních plánů a hodnocení doktorandů, organizace metodických schůzek a zpracování metodických pokynů pro doktorandy, podpora studentů při podávání žádostí o granty, vytváření platformy pro sdílení zkušeností ohledně vědeckých a výzkumných aktivit (konference, semináře…)
 • Podpora Institutu politologických studií v oblasti organizace doktorského studia - prezentace a propagace doktorského studia na IPS, pomoc s přípravou obhajob dizertačních prací a státních doktorských zkoušek

Kromě výše zmíněných činností je CDS formou podpory výzkumné a publikační činnosti vybraných doktorských studentů. Počet členů CDS se může do budoucna zvyšovat v závislosti na výsledcích studia na jednotlivých katedrách.

Personální obsazení

Rozdělení pracovních činností

Mgr. Martin Huňady (martin.hunady@fsv.cuni.cz)

 • Koordinace a kontrola úkolů v rámci CDS
 • Komunikace s vedením IPS, školiteli a garantkami doktorských studijních
 • Organizace přijímacích zkoušek, státnic a obhajob
 • Komunikace s uchazeči o studium
 • Aktualizace seznamu doktorandů, vedení přehledů a šanonu s informacemi o doktorandech
 • Příprava metodických materiálů (handbook, administrativní postupy) a informování doktorských studentů o novinkách a aktualitách týkajících se organizace, průběhu i obsahu studia

Mgr. Kristián Földes (kristian.foldes@fsv.cuni.cz)

 • Administrace hodnocení doktoranda a dodatků
 • Administrace ISP
 • Podpora pro legislativní rámec doktorského studia
 • Příprava mimořádných odborných seminářů
 • Administrace cest doktorandů
 • Propagace (web, tištěné propagační materiály)

Aktuality