Katedra mezinárodních vztahů

Katedra mezinárodních vztahů

Katedra mezinárodních vztahů (KMV) vznikla v roce 1994 s úkolem rozvíjet specializaci v oboru mezinárodní vztahy. Po celou dobu své existence katedra zajišťovala magisterský a doktorský obor Mezinárodní vztahy a zároveň se podílela na realizaci bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy. V roce 2007 KMV otevřela druhý magisterský obor – Bezpečnostní studia, ke kterému v roce 2012 přibyla jeho anglická varianta pod názvem Master in International Security Studies. V roce 2015 část dosavadních pracovníků KMV opustila a založila v rámci IPS novou Katedru bezpečnostních studií, která převzala i oba magisterské obory zaměřené na problematiku bezpečnosti.

V současnosti KMV zajišťuje v prvé radě výuku v magisterském oboru Mezinárodní vztahy, a to v jeho české verzi (Mezinárodní vztahy, MV) i v jeho anglické verzi (Master in International Relations, MAIN), která byla poprvé otevřena v akademickém roce 2015/2016. Za prioritu rozvoje tohoto oboru považuje KMV udržení a další posílení jeho komplexního charakteru, který pokrývá většinu hlavních sfér mezinárodních vztahů. Jádro oboru v tomto pojetí vytvářejí teorie mezinárodních vztahů, mezinárodní instituce, mezinárodní bezpečnost a mezinárodní ekonomické vztahy. Mezi povinné předměty patří i mezinárodní právo, z něhož mohou studenti skládat i volitelnou část státní závěrečné zkoušky. Značná část předmětů se soustředí na evropskou integraci, přičemž obor umožňuje i formalizovanou specializaci na tuto problematiku.

Vedle magisterského oboru se KMV podílí spolu s Katedrou bezpečnostních studií na zajištění doktorského oboru Mezinárodní vztahy a dále se podílí i na výuce v bakalářském oboru Politologie a mezinárodní vztahy.

V rámci svého odborného profilu a výzkumu se KMV jako pracoviště malého rozsahu soustřeďuje především na dvě vzájemně úzce související oblasti, které představují globální instituce a evropský integrační proces. V oblasti globálních institucí vznikla na katedře již řada publikací o obecném fungování, designu a efektivitě těchto institucí. V současné době se zaměřuje především na problematiku Světové obchodní organizace (World Trade Organization, WTO). Pracovníci katedry uskutečňují výzkum několika podstatných otázek týkajících se působení této organizace.

V oblasti evropské integrace několik pracovníků katedry dosáhlo v minulosti několika mezinárodně významných publikací, které byly publikovány v hlavních mezinárodních impaktovaných časopisech disciplíny Evropská studia (European Union PoliticsJournal of Common Market StudiesJournal of European Integration, Journal of European Public PolicyWest European Politics). Jednalo se především o příspěvky k výzkumu rozhodovacího procesu v Radě Evropské unie a zapojení národních parlamentů do rozhodovacího procesu v Evropské unii.

Vedle zaměření na uvedenou empirickou problematiku se výzkum pracovníků katedry vyznačuje důrazem na využití relevantních teoretických a metodologických přístupů. Větší část pracovníků katedry spojuje svou výzkumnou činnost s v současnosti dominantní, analyticky orientovanou linií výzkumu mezinárodních institucí v podobě, v jaké se zhruba od 80. let rozvíjí zejména v USA a v několika zemích západní a severní Evropy. Tuto výzkumnou linii se snaží kumulativním způsobem obohatit, především o nové a originální empirické poznatky týkající se dílčích sfér působení vybraných institucí. Toto výzkumné zaměření se katedra logicky snaží promítnout i do výuky magisterského oboru a tímto způsobem doplnit jinak komplexní pojetí jeho výuky o v českém prostředí jedinečnou složku.

Vedoucím KMV je doc. PhDr. Jan Karlas, MA., Ph.D., jeho zástupcem je dr. Michal Parízek.  Garantem oborů MV a MAIN je doc. Karlas, koordinátor obou oborů je dr. Viera Martinková.