Katedra politologie

Katedra politologie

Katedra politologie byla ustavena v roce 1990. Jejím hlavním úkolem je výuka politologie v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu.

Katedra politologie v současné době zaštiťuje a garantuje následující programy:

Bakalářské programy:

Politologie a mezinárodní vztahy (PMV) ve spolupráci s Katedrou mezinárodních vztahů a Katedrou bezpečnostních studií

Politics, Philosophy and Economics (PPE), program disponuje Double Degree s University of Bayreuth

Magisterské programy:

Politologie (POL)

Geopolitical Studies (GPS), program disponuje Double Degree s National Taiwan University.

International Economic and Political Studies (IEPS), program disponuje Double Degree s University of Bayreuth

Doktorské programy Politologie/Political science společně s UPOL FF UK (v prezenční a kombinované formě).

Dále Katedra politologie spolupracuje s Institutem sociologických studií na zajištění bakalářského programu Politologie a veřejná politika (PVP).

Katedra politologie zajišťuje též rigorózní řízení v oblasti studia politologie.

Každému ze tří uvedených stupňů (Bc., Mgr., Ph.D.) odpovídá odlišný obsah a náročnost studia. Cílem je však předat studentům odpovídající metodologickou přípravu, empirické znalosti, teoretické základy a schopnosti je využít v praxi.

Na všech stupních dostávají studenty možnost studia v zahraničí (ERASMUS pobyty) a stáže.

Pracoviště se při výuce specializuje na obecnou politologii, komparativní politologii, politickou filosofii a na politickou geografii. Výzkumná činnost členů katedry se soustřeďuje zejména na politické instituce a demokracie, politické strany, decentralizační procesy, lokální a regionální politiku, nedemokratické režimy a přechody k demokracii, populismus, jazykovou politiku a problematiku migrací.

Na pracovišti je v současnosti akreditováno habilitační i profesorské řízení v oboru Politologie. Katedra se tak stala třetím politologickým pracovištěm v České republice a prvním na Univerzitě Karlově, které zajišťuje vzdělání v oboru politologie od nejnižšího vysokoškolského cyklu až po nejvyšší vědeckou hodnost. Katedra politologie patří v současnosti mezi přední česká politologická pracoviště.

O odborných aktivitách členů katedry svědčí rovněž skutečnost, že se většina z nich vedle své pedagogické činnosti významnou měrou podílí na rozvoji politologie jako oboru, a to formou vedení grantových projektů (zjm. GAČR). Členové Katedry politologie jsou též úspěšní při podávání dalších grantů (zjm. aplikovaný výzkum v rámci TAČR, nebo vnitro univerzitní UNCE). Do této výzkumné činnosti jsou postupně stále více zapojováni i interní doktorandi katedry, případně studenti magisterského programu Politologie. Od roku 2004 zapojuje katedra doktorandy i nejschopnější studenty magisterského programu do výzkumné činnosti v rámci specifických výzkumů financovaných fakultou.

Členové katedry politologie se rovněž podílejí na četných mezinárodních projektech a výzkumných skupinách a prezentují pravidelně výsledky své práce na domácích i mezinárodních konferencích a kongresech (zjm. ECPRIPSA apod.).

Členové katedry průběžně publikují výsledky své výzkumné práce v odborných časopisech a monografiích vydávaných v České republice i v zahraničí, působí rovněž v redakčních radách českých i mezinárodních odborných časopisů a spolupracují i s médii jako analytici či komentátoři.

Katedra politologie vydává dva odborné časopisy, a to  Acta Politologica a The Annual of Language & Politics and Politics of IdentityOba časopisy jsou indexovány v databázi Scopus.

Vedoucím Katedry politologie je doc. Michel Perottino, Ph.D. Zástupci vedoucího Katedry politologie jsou RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. a Mgr. Jakub Stauber, Ph.D.