Katedra politologie

Katedra politologie

Katedra politologie byla ustavena v roce 1990. Jejím úkolem je výuka politologie v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu. Katedra politologie zajišťuje též rigorózní řízení. V bakalářském programu Politologie a mezinárodní vztahy spolupracuje Katedra politologie s Katedrou mezinárodních vztahů.

Pracoviště se při výuce specializuje na obecnou politologii, komparativní politologii a na politickou geografii. Výzkumná činnost členů katedry se soustřeďuje zejména na decentralizační procesy, na lokální a regionální politiku, volební studia, přechody k demokracii, jazykovou politiku a problematiku migrací.

Na pracovišti je v současnosti akreditováno habilitační i profesorské řízení v oboru Politologie. Katedra se tak stala třetím politologickým pracovištěm v České republice a prvním na Univerzitě Karlově, které zajišťuje vzdělání v oboru politologie od nejnižšího vysokoškolského cyklu až po nejvyšší vědeckou hodnost. Katedra politologie patří v současnosti mezi přední česká politologická pracoviště.

O odborných aktivitách členů katedry svědčí rovněž skutečnost, že se většina z nich vedle své pedagogické činnosti významnou měrou podílí na rozvoji politologie jako oboru, a to formou vedení grantových projektů v rámci GA ČR (dříve i GA UK). Do této výzkumné činnosti jsou postupně stále více zapojováni i interní doktorandi katedry, případně studenti magisterského programu Politologie. Členové katedry politologie se rovněž podílejí na četných mezinárodních projektech, například v rámci 6. rámcového programu (CLIOHRES. Network of Excellence, CLIOH-WORLD). Od roku 2004 zapojuje katedra doktorandy i nejschopnější studenty magisterského programu do výzkumné činnosti v rámci specifických výzkumů financovaných fakultou. Výsledkem této profesní přípravy budoucích absolventů oboru jsou tematicky zaměřené  monografie, které vycházejí od roku 2006 (viz sekce "Věda a výzkum", podsekce "Publikace" na tomto webu).

Členové katedry se průběžně podílejí na vydávání studijních textů z oboru komparativní politologie ve spolupráci s dalšími politologickými pracovišti (VŠE), spolupracují i vydavatelstvími Karolinum a SLON, průběžně publikují výsledky své odborné práce v odborných časopisech vydávaných v České republice (Politologická revue, Politologický časopis, Sociologický časopis) i v zahraničí, působí rovněž v redakčních radách českých i mezinárodních odborných časopisů a spolupracují i s médii jako analytici.

Katedra politologie vydává dva odborné časopisy, a to  Acta Politologica a Journal of Nationalism, Memory & Language Politics.

Členové katedry se rovněž několik let podílejí na výzkumných projektech organizovaných FSV, nejnověji se část jejích pracovníků začlenila do projektu v rámci Výzkumného záměru č. MSM0021620841 Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika (Development of the Czech Society in the EU: Challenges and Risks).

Vedoucím Katedry politologie je doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D.Zástupcem vedoucího Katedry politologie je RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.