SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Politologie
Doktorské studium
Politologie
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Základní informace o oboru

Doktorský studijní program Politologie na katedře politologie IPS poskytuje varianty prezenčního a kombinovaného studia, program je akreditován jako čtyřletý. Studium je založeno na individuálním studijním plánu, který po nástupu ke studiu sestavuje student ve spolupráci se svým školitelem. Individuální studijní plán musí obsahovat studijní povinnosti stanovené rámcovým studijním plánem.


Student musí v průběhu studia absolvovat povinné kurzy stanovené rámcovým studijním plánem, složit předepsané zkoušky, publikovat dílčí výsledky svého výzkumu a na jeho základě následně napsat disertační práci a splnit další povinnosti stanovené individuálním studijním plánem, příp. vyplývající z postavení studenta interní formy studia. Během studia by student měl absolvovat nějakou formu zahraniční stáže či výzkumného pobytu.


Studenti interní formy studia se aktivně zapojují do práce katedry, účastní se odborných akcí organizovaných katedrou či IPS a pomáhají při zajišťování organizačně administrativních úkolů katedry.


Studium v doktorském programu je upravováno Studijním a zkušebním řádem UK, Pravidly pro organizaci studia a Opatřením děkana o doktorském studiu.


Rozhodující kritéria pro přijetí uchazeče ke studiu jsou:

Uchazeč/ka o studium v doktorském programu oboru politologie má možnost zvolit téma disertační práce ze  seznamu prioritních témat vypsaných do 28. února katedrou pro daný akademický rok. Uchazečům je doporučeno kontaktovat potenciálního školitele a po konzultaci upřesnit téma disertačního projektu.


V případě, že uchazeč chce v rámci doktorského studia zpracovávat odlišné téma, je třeba, aby aktivně hledal/a a oslovil/a potenciálního školitele/ku a získal její/jeho souhlas s vedením práce. Potvrzení o souhlasu s vedením práce uchazeč zasílá spolu s projektem nejpozději do 30. dubna.


Studium je určeno všem zájemcům, kteří se chtějí věnovat odborné specializaci v oboru Politologie se zaměřením na následující témata:

 • aplikace a využití teoretických konceptů demokracie a nedemokratických forem vládnutí v současnosti i v historické perspektivě,

 • proměny politických systémů s důrazem na vývojové trendy spojené s modernizací a demokratizací,

 • komparativní analýza s důrazem na otázky národní a regionální identity,

 • analýza jednotlivých prvků politických systémů,

 • politická geografie

 • analýza různých aspektů politického myšlení (s důrazem na 19. a 20. století)


Individuální studijní plán doktoranda umožňuje přizpůsobit náplň studia potřebám i těch uchazečů, kteří nejsou absolventy magisterského oboru Politologie.


Projekt doktorské práce


Uchazeč o přijetí do postgraduálního studia oboru Politologie musí předložit vypracovaný projekt své doktorské práce, který musí obsahovat:


 • zdůvodnění navrhovaného tématu

 • výzkumný význam tématu (tj. očekávaný přínos doktorské práce),

 • metody, jichž hodlá uchazeč v rámci výzkumu využít,

 • seznam relevantní literatury, resp. zdrojů, na jejichž podkladě bude téma zpracováno.


Rozhodující kritéria pro přijetí uchazeče ke studiu jsou:

 • Kvalita projektu disertační práce, jehož koncepci a teoretická i metodologická východiska musí být uchazeč schopen obhájit v přijímacím pohovoru.

 • Orientace uchazeče v oboru, a to na základě jednak všeobecných znalostí oboru na úrovni magisterského studia oboru Politologie, jednak na základě uchazečem zpracovaného a komisi předloženého seznamu literatury.

 • Jazyková vybavenost uchazeče. Přepokládá se znalost anglického jazyka a dalšího světového jazyka s ohledem na problematiku, jíž by se chtěl uchazeč v rámci postgraduálního studia politologie věnovat.


Přihlášku se všemi přílohami je nutné doručit do 30. 4. 2018 do podatelny FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1.


Projekt disertační práce (první návrh) musí uchazeč/ka předložit nejpozději do 30. dubna 2018 a to:

 • vytištěný na Centrum doktorských studií IPS FSV UK (U Kříže 8, Jinonice, 158 00 Praha 5)

 • v elektronické podobě zaslat na cds-ips@fsv.cuni.cz


Předpokládané termíny pohovorů jsou stanoveny na červen.


Konkrétní termíny, informace k přijímacímu řízení a náležitostem přihlášky do doktorského studia naleznete na stránkách FSV.


Podrobné informace ke studiu naleznete také v Handbooku pro doktorandy oboru Politologie.

                                                                                                                                       

Pro případné další informace o přijímacím řízení kontaktujte paní Stanovskou - marie.stanovska@fsv.cuni.cz ze studijního oddělení fakulty.


Prioritní témata disertačních prací pro akademický rok 2017/2018


PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.

 • Význam členství v politických stranách soudobých demokracií

 • Role hlavy státu v parlamentních režimech


Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.

 • Proměny krajní pravice v Evropě

 • Úspěšné radikálně levicové projekty (Syriza, Podemos aj.)

 • Politizace subkultur


PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

 • Optimalizace vojenských újezdů: vznik nových politických systémů

 • Uplatňování volebního práva národnostními menšinami v české komunální politice

 • Hledání unitárních aktérů v české komunální politice

 • Přímá volba starostů v ČR? Zpracování návrhu řešení

 • Kumulace mandátů komunálních politiků: kontext, motivy, dopady

 • Hodnocení ekonomických dopadů politických rozhodnutí v oblasti regionální politiky (ve spolupráci s Univerzitou Pardubice)


PhDr. Hana Kubátová, Ph.D.

 • Vztah etnicity a náboženství

 • Nacionalismus a národní mýty

 • Politika paměti


doc. PhDr. Michel Perrotino, Ph.D.

 • Nové formy stranictví (sociální sítě, elektronizace, apod.)

 • Regionální strany v ČR. Organizace, členství a lídři

 • Nové formy stranictví v ČR v komparativní perspektivě

 • Stranické organizace: Formální a neformální struktura českých politických stran

 • Princip a praxe vnitrostranické demokracie v českých politických stranách


PhDr. Martin Riegl, Ph.D.

 • Reteritorializace politického prostoru (jako reakce na státní i nestátní hrozby

 • Vliv vnějších aktérů na proces politické dezintegrace (secese)

 • Geopolitika mezinárodně neuznaných států

 • Violent non-state actors v geopolitice (jako projev difuze státní moci v politickém prostoru či proxy warfare mezi Saudskou Arábií, Iránem, Tureckem či Egyptem v MENA regionu): soupeření Dae´sh a Al Q.


PhDr. Michael Romancov, Ph.D.

 • Geopolitika moří a oceánů

 • Geopolitika a Rusko


prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

 • Národ a identita na přelomu 20. a 21. století.

 • Regionální stranické systémy: pokus o typologii

 • Historické argumenty v politice: commemoration a paměť

PolitologieZákladní informace o oboru

Doktorský studijní program Politologie na katedře politologie IPS poskytuje varianty prezenčního a kombinovaného studia, program je akreditován jako čtyřletý. Studium je založeno na individuálním studijním plánu, který po nástupu ke studiu sestavuje student ve spolupráci se svým školitelem. Individuální studijní plán musí obsahovat studijní povinnosti stanovené rámcovým studijním plánem.


Student musí v průběhu studia absolvovat povinné kurzy stanovené rámcovým studijním plánem, složit předepsané zkoušky, publikovat dílčí výsledky svého výzkumu a na jeho základě následně napsat disertační práci a splnit další povinnosti stanovené individuálním studijním plánem, příp. vyplývající z postavení studenta interní formy studia. Během studia by student měl absolvovat nějakou formu zahraniční stáže či výzkumného pobytu.


Studenti interní formy studia se aktivně zapojují do práce katedry, účastní se odborných akcí organizovaných katedrou či IPS a pomáhají při zajišťování organizačně administrativních úkolů katedry.


Studium v doktorském programu je upravováno Studijním a zkušebním řádem UK, Pravidly pro organizaci studia a Opatřením děkana o doktorském studiu.


Rozhodující kritéria pro přijetí uchazeče ke studiu jsou:

Uchazeč/ka o studium v doktorském programu oboru politologie má možnost zvolit téma disertační práce ze  seznamu prioritních témat vypsaných do 28. února katedrou pro daný akademický rok. Uchazečům je doporučeno kontaktovat potenciálního školitele a po konzultaci upřesnit téma disertačního projektu.


V případě, že uchazeč chce v rámci doktorského studia zpracovávat odlišné téma, je třeba, aby aktivně hledal/a a oslovil/a potenciálního školitele/ku a získal její/jeho souhlas s vedením práce. Potvrzení o souhlasu s vedením práce uchazeč zasílá spolu s projektem nejpozději do 30. dubna.


Studium je určeno všem zájemcům, kteří se chtějí věnovat odborné specializaci v oboru Politologie se zaměřením na následující témata:

 • aplikace a využití teoretických konceptů demokracie a nedemokratických forem vládnutí v současnosti i v historické perspektivě,

 • proměny politických systémů s důrazem na vývojové trendy spojené s modernizací a demokratizací,

 • komparativní analýza s důrazem na otázky národní a regionální identity,

 • analýza jednotlivých prvků politických systémů,

 • politická geografie

 • analýza různých aspektů politického myšlení (s důrazem na 19. a 20. století)


Individuální studijní plán doktoranda umožňuje přizpůsobit náplň studia potřebám i těch uchazečů, kteří nejsou absolventy magisterského oboru Politologie.


Projekt doktorské práce


Uchazeč o přijetí do postgraduálního studia oboru Politologie musí předložit vypracovaný projekt své doktorské práce, který musí obsahovat:


 • zdůvodnění navrhovaného tématu

 • výzkumný význam tématu (tj. očekávaný přínos doktorské práce),

 • metody, jichž hodlá uchazeč v rámci výzkumu využít,

 • seznam relevantní literatury, resp. zdrojů, na jejichž podkladě bude téma zpracováno.


Rozhodující kritéria pro přijetí uchazeče ke studiu jsou:

 • Kvalita projektu disertační práce, jehož koncepci a teoretická i metodologická východiska musí být uchazeč schopen obhájit v přijímacím pohovoru.

 • Orientace uchazeče v oboru, a to na základě jednak všeobecných znalostí oboru na úrovni magisterského studia oboru Politologie, jednak na základě uchazečem zpracovaného a komisi předloženého seznamu literatury.

 • Jazyková vybavenost uchazeče. Přepokládá se znalost anglického jazyka a dalšího světového jazyka s ohledem na problematiku, jíž by se chtěl uchazeč v rámci postgraduálního studia politologie věnovat.


Přihlášku se všemi přílohami je nutné doručit do 30. 4. 2018 do podatelny FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1.


Projekt disertační práce (první návrh) musí uchazeč/ka předložit nejpozději do 30. dubna 2018 a to:

 • vytištěný na Centrum doktorských studií IPS FSV UK (U Kříže 8, Jinonice, 158 00 Praha 5)

 • v elektronické podobě zaslat na cds-ips@fsv.cuni.cz


Předpokládané termíny pohovorů jsou stanoveny na červen.


Konkrétní termíny, informace k přijímacímu řízení a náležitostem přihlášky do doktorského studia naleznete na stránkách FSV.


Podrobné informace ke studiu naleznete také v Handbooku pro doktorandy oboru Politologie.

                                                                                                                                       

Pro případné další informace o přijímacím řízení kontaktujte paní Stanovskou - marie.stanovska@fsv.cuni.cz ze studijního oddělení fakulty.


Prioritní témata disertačních prací pro akademický rok 2017/2018


PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.

 • Význam členství v politických stranách soudobých demokracií

 • Role hlavy státu v parlamentních režimech


Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.

 • Proměny krajní pravice v Evropě

 • Úspěšné radikálně levicové projekty (Syriza, Podemos aj.)

 • Politizace subkultur


PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

 • Optimalizace vojenských újezdů: vznik nových politických systémů

 • Uplatňování volebního práva národnostními menšinami v české komunální politice

 • Hledání unitárních aktérů v české komunální politice

 • Přímá volba starostů v ČR? Zpracování návrhu řešení

 • Kumulace mandátů komunálních politiků: kontext, motivy, dopady

 • Hodnocení ekonomických dopadů politických rozhodnutí v oblasti regionální politiky (ve spolupráci s Univerzitou Pardubice)


PhDr. Hana Kubátová, Ph.D.

 • Vztah etnicity a náboženství

 • Nacionalismus a národní mýty

 • Politika paměti


doc. PhDr. Michel Perrotino, Ph.D.

 • Nové formy stranictví (sociální sítě, elektronizace, apod.)

 • Regionální strany v ČR. Organizace, členství a lídři

 • Nové formy stranictví v ČR v komparativní perspektivě

 • Stranické organizace: Formální a neformální struktura českých politických stran

 • Princip a praxe vnitrostranické demokracie v českých politických stranách


PhDr. Martin Riegl, Ph.D.

 • Reteritorializace politického prostoru (jako reakce na státní i nestátní hrozby

 • Vliv vnějších aktérů na proces politické dezintegrace (secese)

 • Geopolitika mezinárodně neuznaných států

 • Violent non-state actors v geopolitice (jako projev difuze státní moci v politickém prostoru či proxy warfare mezi Saudskou Arábií, Iránem, Tureckem či Egyptem v MENA regionu): soupeření Dae´sh a Al Q.


PhDr. Michael Romancov, Ph.D.

 • Geopolitika moří a oceánů

 • Geopolitika a Rusko


prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

 • Národ a identita na přelomu 20. a 21. století.

 • Regionální stranické systémy: pokus o typologii

 • Historické argumenty v politice: commemoration a paměť