Politologie

Politologie

Základní informace o programu

Doktorský studijní program Politologie je organizovaný Katedrou politologie IPS ve spolupráci s Ústavem politologie FF UK, přihlášku si ale uchazeči musí podat vždy na konkrétní fakultu. Program je akreditován jako čtyřletý a poskytuje varianty prezenčního a kombinovaného studia. Studium je založeno na individuálním studijním plánu, který po nástupu ke studiu sestavuje student ve spolupráci se svým školitelem, který je vždy přiřazen ke konkrétní fakultě. Individuální studijní plán musí obsahovat studijní povinnosti stanovené rámcovým studijním plánem.

Student musí v průběhu studia absolvovat povinné kurzy stanovené rámcovým studijním plánem, složit předepsané zkoušky, publikovat dílčí výsledky svého výzkumu a na jeho základě následně napsat disertační práci a splnit další povinnosti stanovené individuálním studijním plánem, příp. vyplývající z postavení studenta interní formy studia. Během studia by student měl absolvovat nějakou formu zahraniční stáže či výzkumného pobytu.

Studenti interní formy studia se aktivně zapojují do práce katedry, účastní se odborných akcí organizovaných katedrou či IPS a pomáhají při zajišťování organizačně administrativních úkolů katedry.

Studium v doktorském programu je upravováno Studijním a zkušebním řádem UKPravidly pro organizaci studia a Opatřením děkana o doktorském studiu.

Pro doktorandy přijaté ke studiu programu Politologie/Political Science v kombinované formě platí tyto pravidla.

Oborové zaměření

Doktorské studium politologie jako multidisciplinární vědní obor vybavuje své absolventy znalostmi v oblasti komparativní politologie, teorii a analýzy demokracie, problematice víceúrovňového vládnutí (s důrazem na problematiku demokratického vládnutí na různých úrovních tj. celostátní, regionální i komunální), decentralizace, separatismu i dalších aspektů politologické analýzy (např. politické geografie a analýzy evropské i světové úrovně vládnutí v historickém kontextu). Program umožňuje rovněž profilaci doktorandů se zaměřením na politickou teorii dějiny politických idejí.

Informace o přijímacím řízení naleznete na webových stránkách univerzity.

Schválení školitelé

Podle pravidel doktorského studia na UK platí, že:

"Školitel je zejména akademickým či vědeckým pracovníkem (např. docent, profesor či odborník na danou problematiku), který by měl svou odborností z hlediska národního i mezinárodního být zárukou kvalitního a řádného vedení studenta a dbát dobrého jména Univerzity. Současně disponuje dostatkem časového prostoru pro školení studenta. Školitel je jmenován a odvoláván děkanem fakulty na návrh oborové rady."

Na základě akreditace společného doktorského Programu politologie na UK jsou schváleni následující školitelé na FSV UK a FF UK, s nimiž mohou zájemci o studium konzultovat své projekty. Uchazeči mohou rovněž oslovit další odborníky katedry politologie na IPS FSV UK, kteří nejsou uvedeni ve schváleném seznamu s tím, že takový člen katedry může být v případě přijetí uchazeče jmenován školitelem (viz výše), případně konzultantem (viz čl. 5 Opatření rektora č. 5/2020).

Je nezbytné, aby se uchazeči řídili skutečností, že doktorský studijní program Politologie je organizován společně dvěma fakultami UK, a to FSV UK a FF UK. Konkrétní školitel tedy vždy patří ke konkrétnímu pracovišti a přijatý uchazeč tak musí nastoupit ke studiu na "domovskou" fakultu přiděleného a schváleného školitele.
 

Schválenými školiteli na FSV UK jsou:

 • Brunclík, Miloš Doc. PhDr., Ph.D.
 • Franěk, Jakub Mgr., Ph.D.
 • Charvát, Jan Mgr., M.A., PhD.
 • Jüptner, Petr PhDr., Ph.D.
 • Kubát, Michal Prof. PhDr., Ph.D.
 • Perottino, Michel Doc., Ph.D.
 • Riegl, Martin Mgr., PhD.
 • Romancov, Michael PhDr., Ph.D.
 • Říchová, Blanka Prof. PhDr., CSc., dr. h. c.
 • Salamon, Janusz Ph.D.
 • Guasti, Petra PhDr., M.A. PhD.

Schválenými školiteli na FF UK jsou:

 • Barša, Pavel Prof., Ph.D.
 • Bíba, Jan Mgr., Ph.D.
 • Bílková, Veronika Doc., JUDr., Ph.D.
 • Doubek, Vratislav Prof., Ph.D.
 • Hesová, Zora M.A., Ph.D.
 • Kocian, Jiří Prof., PhDr., CSc.
 • Slačálek, Ondřej PhDr., Ph.D.
 • Štefek, Martin Mgr., Ph.D.
 • Wintr, Jan Doc., JUDr., Ph.D.
 • Znoj, Milan Doc. PhDr., Ing., CSc.

Potencionální témata disertačních prací pro akademický rok 2021/2022

Doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.

 • Význam členství v politických stranách soudobých demokracií
 • Role hlavy státu v parlamentních režimech
 • Význam ústavních zvyklostí v soudobých demokraciích
 • Technokracie a populismus a jejich vztah k demokracii
 • Možnosti a limity ústavního inženýrství v soudobých demokraciích

Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.

 • Proměny krajní pravice v Evropě
 • Úspěšné radikálně levicové projekty (Syriza, Podemos aj.)
 • Politizace subkultur
 • Nové podoby krajní pravice v USA (Alt-right, Proud Boys, Boogaloo)
 •  "Illiberal turn" v postkomunistické Evropě

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

 • Optimalizace vojenských újezdů: vznik nových politických systémů
 • Uplatňování volebního práva národnostními menšinami v české komunální politice
 • Hledání unitárních aktérů v české komunální politice
 • Přímá volba starostů v ČR? Zpracování návrhu řešení
 • Kumulace mandátů komunálních politiků: kontext, motivy, dopady
 • Hodnocení ekonomických dopadů politických rozhodnutí v oblasti regionální politiky (ve spolupráci s Univerzitou Pardubice)

doc. Michel Perottino, Ph.D.

 • Nové formy stranictví (sociální sítě, elektronizace, apod.)
 • Regionální strany v ČR. Organizace, členství a lídři
 • Nové formy stranictví v ČR v komparativní perspektivě
 • Stranické organizace: Formální a neformální struktura českých politických stran
 • Princip a praxe vnitrostranické demokracie v českých politických stranách

PhDr. Martin Riegl, Ph.D.

 • Reteritorializace politického prostoru (jako reakce na státní i nestátní hrozby
 • Vliv vnějších aktérů na proces politické dezintegrace (secese)
 • Geopolitika mezinárodně neuznaných států
 • Violent non-state actors v geopolitice (jako projev difuze státní moci v politickém prostoru či proxy warfare mezi Saudskou Arábií, Iránem, Tureckem či Egyptem v MENA regionu): soupeření Dae´sh a Al Q.

PhDr. Michael Romancov, Ph.D.

 • Geopolitika moří a oceánů
 • Geopolitika a Rusko

prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

 • Národ a identita na přelomu 20. a 21. století.
 • Regionální stranické systémy: pokus o typologii
 • Historické argumenty v politice: commemoration a paměť
 • Dopad decentralizace na vnitřní strukturu politických stran
 • Národní symboly a památky v české lokální i celostátní politice po roce 1989 (případové studie konkrétních kauz)

Janusz Salamon, Ph.D.

 • Political philosophy (especially contemporary Anglo-American political philosophy and history of political thought)
 • Ethical issues in politics and international relations (theories of justice, global justice)
 • Non-Western political traditions (Russian/Byzantine, Chinese/Confucian, Indian/Hindutva, Islamic)