Politologie

Politologie

Základní informace o programu

Doktorský studijní program Politologie je organizovaný Katedrou politologie IPS ve spolupráci s Ústavem politologie FF UK, přihlášku si ale uchazeči musí podat vždy na konkrétní fakultu. Program je akreditován jako čtyřletý a poskytuje varianty prezenčního a kombinovaného studia. Studium je založeno na individuálním studijním plánu, který po nástupu ke studiu sestavuje student ve spolupráci se svým školitelem, který je vždy přiřazen ke konkrétní fakultě. Individuální studijní plán musí obsahovat studijní povinnosti stanovené rámcovým studijním plánem.

Student musí v průběhu studia absolvovat povinné kurzy stanovené rámcovým studijním plánem, složit předepsané zkoušky, publikovat dílčí výsledky svého výzkumu a na jeho základě následně napsat disertační práci a splnit další povinnosti stanovené individuálním studijním plánem, příp. vyplývající z postavení studenta interní formy studia. Během studia by student měl absolvovat nějakou formu zahraniční stáže či výzkumného pobytu.

Studenti interní formy studia se aktivně zapojují do práce katedry, účastní se odborných akcí organizovaných katedrou či IPS a pomáhají při zajišťování organizačně administrativních úkolů katedry.

Studium v doktorském programu je upravováno Studijním a zkušebním řádem UKPravidly pro organizaci studia a Opatřením děkana o doktorském studiu.

Pro doktorandy přijaté ke studiu programu Politologie/Political Science v kombinované formě platí tyto pravidla.

Oborové zaměření

Doktorské studium politologie jako multidisciplinární vědní obor vybavuje své absolventy znalostmi v oblasti komparativní politologie, teorii a analýzy demokracie, problematice víceúrovňového vládnutí (s důrazem na problematiku demokratického vládnutí na různých úrovních tj. celostátní, regionální i komunální), decentralizace, separatismu i dalších aspektů politologické analýzy (např. politické geografie a analýzy evropské i světové úrovně vládnutí v historickém kontextu). Program umožňuje rovněž profilaci doktorandů se zaměřením na politickou teorii dějiny politických idejí.

Informace o přijímacím řízení naleznete na webových stránkách univerzity.

Schválení školitelé

Podle pravidel doktorského studia na UK platí, že:

"Školitel je zejména akademickým či vědeckým pracovníkem (např. docent, profesor či odborník na danou problematiku), který by měl svou odborností z hlediska národního i mezinárodního být zárukou kvalitního a řádného vedení studenta a dbát dobrého jména Univerzity. Současně disponuje dostatkem časového prostoru pro školení studenta. Školitel je jmenován a odvoláván děkanem fakulty na návrh oborové rady."

Na základě akreditace společného doktorského Programu politologie na UK jsou schváleni následující školitelé na FSV UK a FF UK, s nimiž mohou zájemci o studium konzultovat své projekty. Uchazeči mohou rovněž oslovit další odborníky katedry politologie na IPS FSV UK, kteří nejsou uvedeni ve schváleném seznamu s tím, že takový člen katedry může být v případě přijetí uchazeče jmenován školitelem (viz výše), případně konzultantem (viz čl. 5 Opatření rektora č. 5/2020).

Je nezbytné, aby se uchazeči řídili skutečností, že doktorský studijní program Politologie je organizován společně dvěma fakultami UK, a to FSV UK a FF UK. Konkrétní školitel tedy vždy patří ke konkrétnímu pracovišti a přijatý uchazeč tak musí nastoupit ke studiu na "domovskou" fakultu přiděleného a schváleného školitele.
 

Schválenými školiteli na FSV UK jsou:

 • Brunclík, Miloš Doc. PhDr., Ph.D.
 • Kubát, Michal Prof. PhDr., Ph.D.
 • Perottino, Michel Doc., Ph.D.
 • Riegl, Martin Mgr., Doc., PhD.
 • Říchová, Blanka Prof. PhDr., CSc., dr. h. c.
 • Guasti, Petra Doc., PhDr., M.A. PhD.

Schválenými školiteli na FF UK jsou:

 • Barša, Pavel Prof., Ph.D.
 • Bíba, Jan Mgr., Ph.D.
 • Bílková, Veronika Doc., JUDr., Ph.D.
 • Doubek, Vratislav Prof., Ph.D.
 • Hesová, Zora M.A., Ph.D.
 • Kocian, Jiří Prof., PhDr., CSc.
 • Slačálek, Ondřej PhDr., Ph.D.
 • Štefek, Martin Mgr., Ph.D.
 • Wintr, Jan Doc., JUDr., Ph.D.
 • Znoj, Milan Doc. PhDr., Ing., CSc.

Potencionální témata disertačních prací pro akademický rok 2024/2025

doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.

 • Problémy parlamentních a poloprezidentských režimů  / Problems of parliamentary and semi-presidential regimes 
 • Ústavní inženýrství / Constitutional engineering
 • Význam členství v politických stranách soudobých demokracií / The significance of partisanship in contemporary democracies
 • Role hlavy státu v parlamentních režimech / The role of the head of state in parliamentary regimes
 • Význam ústavních zvyklostí v soudobých demokraciích / The significance of constitutional habits in contemporary democracies
 • Technokracie a populismus a jejich vztah k demokracii / Technocracy, populism and their relationship to democracy

 

Doc. PhDr. Petra Guasti, M.A., Ph.D.

 • Polarizace / Polarization
 • Demokratizace/autokratizace (včetně demokratických a autokratických inovací) / Democratization/autocratization (including democratic and autocratic innovation)
 • Participativní inovace / Participatory innovation
 • Digitální inovace / Digital innovation

 

doc. Michel Perottino, Ph.D.

 • Členství v českých stranách dnes a zítra: teoretické a praktické perspektivy / Membership in Czech political parties today and tomorrow: theoretical and practical perspectives
 • Stranické organizace současnosti / Contemporary organization of political parties 
 • Povoláním politik – Teorie, diskurs a praxe / Politics as an occupation: theory, discourse and practices 
 • Socializace a stranická identita - hledání kořenů stranické kontinuity a stability / Socialization and partisan identity - looking for roots of partisan continuity and stability

 

PhDr. Martin Riegl, Ph.D.

 • Geopolitical effects of the new global paradigm: fragmentation of the Old World Order and New World Disorder
 • Teichopolitika: Reteritorializace politického prostoru (jako reakce na státní i nestátní hrozby)
 • Power Competition in Sub-Saharan Africa´s New Geopolitical Frontlines: Changing Geopolitical Landscape and Strategic Environment
 • Geopolitics of Secession and International Recognition: the Role of Strategic Interests and Case Studies
 • State-building in Sub-Saharan Africa and its Geographic Dimension
 • Territorial dimension of violent non-state actors´ competition and prot-states in Failed States

 

prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

 • Národ a identita na přelomu 20. a 21. století / Nation and identity on the verge of 20th and 21st century
 • Regionální stranické systémy a jejich typologie (vliv decentralizace na vnitřní strukturu politických stran) / Regional partisan systems and their typology (influence of decentralization on inner structure of political parties)
 • Autonomie a nezávislost: problematika komparativního výzkumu regionálních hnutí v současnosti / Autonomy and independence: the issue of comparative research of contemporary regional movements