Mezinárodní vztahy

Mezinárodní vztahy

Informace pro uchazeče o studium programu mezinárodní vztahy

Doktorský studijní program Mezinárodních vztahů na Katedře mezinárodních vztahů IPS poskytuje varianty prezenčního a kombinovaného studia, program je akreditován jako čtyřletý. Studium je založeno na individuálním studijním plánu, který po nástupu ke studiu sestavuje student ve spolupráci se svým školitelem. Individuální studijní plán musí obsahovat studijní povinnosti stanovené rámcovým studijním plánem.

Student musí v průběhu studia absolvovat povinné kurzy stanovené rámcovým studijním plánem, složit předepsané zkoušky, publikovat dílčí výsledky svého výzkumu a na jeho základě následně napsat disertační práci a splnit další povinnosti stanovené individuálním studijním plánem, příp. vyplývající z postavení studenta interní formy studia. Povinnou součástí studijního plánu je i zahraniční výjezd formou studijního nebo výzkumného pobytu.

Studenti interní formy studia se aktivně zapojují do práce katedry, účastní se odborných akcí organizovaných katedrou či IPS a pomáhají při zajišťování organizačně administrativních úkolů katedry.

Studium v doktorském programu je upravováno Studijním a zkušebním řádem UK a Opatřením děkana o doktorském studiu.

Informace k přijímacímu řízení a náležitostem přihlášky do doktorského studia naleznete zde. Pro případné další informace o přijímacím řízení kontaktujte Ing.Trojanovou- kristyna.trojanova@fsv.cuni.cz ze studijního oddělení fakulty.

Pravidla pro kombinovanou formu studia 

Oborové zaměření

Cílem studia v doktorském programu mezinárodních vztahů zajišťovaným katedrami mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií Institutu politologických studií na FSV je vychovat odborníky schopné přistupovat k analýze širokého spektra mezinárodních otázek na základě kompetencí budovaných s důrazem na teoretickou reflexi mezinárodních vztahů, metodologickou průpravu a schopnost uchopení výzkumného rámce zvoleného tématu.

Prioritní výzkumné linie obou kateder dlouhodobě zahrnují teoretickou reflexi institucionálního rámce kooperativních procesů, institucionální dynamiku evropského integračního procesu, otázky mezinárodní bezpečnosti, vliv globalizace na charakter mezinárodních vztahů v globálním i regionálním měřítku.

Informace o přijímacím řízení naleznete na webových stránkách univerzity zde a zde.

Schválení školitelé

Podle pravidel doktorského studia na UK platí, že:

"Školitel je zejména akademickým či vědeckým pracovníkem (např. docent, profesor či odborník na danou problematiku), který by měl svou odborností z hlediska národního i mezinárodního být zárukou kvalitního a řádného vedení studenta a dbát dobrého jména Univerzity. Současně disponuje dostatkem časového prostoru pro školení studenta. Školitel je jmenován a odvoláván děkanem fakulty na návrh oborové rady."

Potencionální témata disertačních prací pro akademický rok 2024/2025

Uchazeč/ka o studium v doktorském programu oboru mezinárodní vztahy má možnost zvolit téma disertační práce ze seznamu prioritních oblastí vypsaných pro daný akademický rok.

Uchazečům je doporučeno kontaktovat potenciálního školitele a po konzultaci upřesnit téma disertačního projektu. 

V případě, že uchazeč chce v rámci doktorského studia zpracovávat odlišné téma, je třeba, aby aktivně hledal/a a oslovil/a potenciálního školitele/ku a získal její/jeho souhlas s vedením práce. Potvrzení o souhlasu s vedením práce uchazeč zasílá spolu s projektem nejpozději do 10. května 2024.

Uchazeč o doktorské studium mezinárodních vztahů musí

  • být absolventem magisterského typu studia, nejlépe oborů sociálně vědního či humanitního zaměření
  • uchazeč předkládá před přijímacím pohovorem návrh projektu disertační práce.

Na těchto odkazech můžete nalézt seznam vypsaných a obhájených disertačních prací oboru mezinárodní vztahy. Žádost o povolení přijímací zkoušky prostřednictvím videokonference naleznete zde.

Stipendium Oldřicha Černého – Economic and Financial Threat Domain

Od akademického roku 2023/24 nabízí doktorský program v oboru Mezinárodní vztahy jedno dodatečné stipendium ve výši 12 000,- Kč měsíčně pro studentku/a, která/ý bude přijat/a k prezenčnímu studiu na základě projektu se zaměřením na problematiku ekonomických a finančních hrozeb. Stipendium bude možné poskytnout díky daru Prague Security Studies Institute. Rámcové podmínky poskytnutí stipendia:

  • přijetí ke studiu v prezenční formě studia na základě projektu na téma ekonomických a finančních hrozeb se zaměřením na státem řízené ekonomické aktivity v mezinárodních vztazích;
  • řádné a včasné plnění studijních povinností individuálního studijního plánu;
  • spolupráce s Prague Security Studies Institute

Další informace o zaměření výzkumu naleznete na stránkách PSSI a zde. Pokud chcete svůj návrh konzultovat, obraťte se na doc. PhDr. Víta Stříteckýho, M.Phil., Ph.D., vit.stritecky@fsv.cuni.cz

William P. Clark Ph.D. Scholarship in Space Security

Od akademického roku 2023/24 nabízí doktorský program v oboru Mezinárodní vztahy jedno dodatečné stipendium ve výši 12 000,- Kč měsíčně pro studentku/a, která/ý bude přijat/a k prezenčnímu studiu na základě projektu se zaměřením na problematiku vesmírné bezpečnosti. Stipendium bude možné poskytnout díky daru Prague Security Studies Institute. 

Další informace o zaměření výzkumu naleznete na stránkách PSSI. Pokud chcete svůj návrh konzultovat, obraťte se na Mgr. Bohumila Doboše, Ph.D., bohumil.dobos@fsv.cuni.cz.