SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Mezinárodní vztahy
Doktorské studium
Mezinárodní vztahy
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Stipendium Oldřicha Černého – Economic and Financial Threat Domain

Od akademického roku 2017/2018 nabízí doktorský program v oboru Mezinárodní vztahy jedno dodatečné stipendium ve výši 10 000,- Kč měsíčně pro studentku/a, která/ý bude přijat/a k prezenčnímu studiu na základě projektu se zaměřením na problematiku ekonomických a finančních hrozeb. Stipendium bude možné poskytnout díky daru Prague Security Studies Institute. Rámcové podmínky poskytnutí stipendia:


· přijetí ke studiu v prezenční formě studia na základě projektu na téma ekonomických a finančních hrozeb se zaměřením na státem řízené ekonomické aktivity v mezinárodních vztazích;


· řádné a včasné plnění studijních povinností individuálního studijního plánu;


· spolupráce s Prague Security Studies Institute


Další informace o zaměření výzkumu naleznete na stránkách PSSI a zde.Základní informace

Doktorský studijní program Mezinárodních vztahů na katedře mezinárodních vztahů IPS poskytuje varianty prezenčního a kombinovaného studia, program je akreditován jako čtyřletý. Studium je založeno na individuálním studijním plánu, který po nástupu ke studiu sestavuje student ve spolupráci se svým školitelem. Individuální studijní plán musí obsahovat studijní povinnosti stanovené rámcovým studijním plánem.


Student musí v průběhu studia absolvovat povinné kurzy stanovené rámcovým studijním plánem, složit předepsané zkoušky, publikovat dílčí výsledky svého výzkumu a na jeho základě následně napsat disertační práci a splnit další povinnosti stanovené individuálním studijním plánem, příp. vyplývající z postavení studenta interní formy studia. Během studia by student měl absolvovat nějakou formu zahraniční stáže či výzkumného pobytu.


Studenti interní formy studia se aktivně zapojují do práce katedry, účastní se odborných akcí organizovaných katedrou či IPS a pomáhají při zajišťování organizačně administrativních úkolů katedry.


Studium v doktorském programu je upravováno Studijním a zkušebním řádem UK, Pravidly pro organizaci studia a Opatřením děkana o doktorském studiu.


Informace pro uchazeče v oboru mezinárodní vztahy

Uchazeč/ka o studium v doktorském programu oboru mezinárodní vztahy má možnost zvolit téma disertační práce ze seznamu prioritních oblastí vypsaných pro daný akademický rok. Uchazečům je doporučeno kontaktovat potenciálního školitele a po konzultaci upřesnit téma disertačního projektu.


V případě, že uchazeč chce v rámci doktorského studia zpracovávat odlišné téma, je třeba, aby aktivně hledal/a a oslovil/a potenciálního školitele/ku a získal její/jeho souhlas s vedením práce. Potvrzení o souhlasu s vedením práce uchazeč zasílá spolu s projektem nejpozději do 1. června.


Uchazeč o doktorské studium mezinárodních vztahů musí

  • být absolventem magisterského typu studia, nejlépe oborů sociálně vědního či humanitního zaměření

  • uchazeč předkládá před přijímacím pohovorem návrh projektu disertační práce.


Přijímací řízení probíhá ve dvou kolech.

  • Přijímací komise nejprve hodnotí uchazeče na základě kvality předložených disertačních projektů a jejich kompatibility s prioritami katedry a stanoví bodové hodnocení potřebné pro postup do druhého kola.

  • Ve druhém kole jsou vybraní uchazeči pozváni k ústnímu pohovoru. Během pohovoru posuzuje přijímací komise předpoklady a motivaci uchazeče pro výzkumnou práci, kvalitu návrhu projektu a znalosti oboru.


Přijímací pohovor je bodově hodnocen. Oborová rada rozhodne o minimálním počtu bodů nutných pro návrh na přijetí ke studiu v daném ak. roce. Bodové hodnocení odráží i míru kompatibility předloženého projektu s tématy vypsanými katedrou mezinárodních vztahů jako prioritními pro daný akad. rok. V každém z obou kol může získat uchazeč/ka max. 40 bodů. Ve druhém kole může uchazeč/ka v rámci této kvóty získat bodovou bonifikaci až 10 bodů za publikace k tématu navrhované disertační práce.


Přihlášku se všemi přílohami je nutné doručit do 30. 4. 2018 do podatelny FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1.


Projekt disertační práce (první návrh) musí uchazeč/ka předložit nejpozději do 1. června 2018 a to:

  • vytištěný na Centrum doktorských studií IPS FSV UK (U Kříže 8, Jinonice, 158 00 Praha 5)

  • v elektronické podobě zaslat na cds-ips@fsv.cuni.cz a phd.mv@seznam.cz


Předpokládané termíny pohovorů jsou stanoveny na červen.


Konkrétní termíny, informace k přijímacímu řízení a náležitostem přihlášky do doktorského studia naleznete na stránkách FSV.


Podrobné informace ke studiu naleznete také v Handbooku pro doktorandy Katedry mezinárodních vztahů.


Pro případné další informace o přijímacím řízení kontaktujte paní Stanovskou - marie.stanovska@fsv.cuni.cz ze studijního oddělení fakulty.


Prioritní oblasti disertačního výzkumu doktorského oboru Mezinárodní vztahy pro ak. rok 2018/2019


Na těchto odkazech můžete nalézt seznam vypsaných a obhájených disertačních prací oboru mezinárodní vztahy.Mezinárodní vztahy

Stipendium Oldřicha Černého – Economic and Financial Threat Domain

Od akademického roku 2017/2018 nabízí doktorský program v oboru Mezinárodní vztahy jedno dodatečné stipendium ve výši 10 000,- Kč měsíčně pro studentku/a, která/ý bude přijat/a k prezenčnímu studiu na základě projektu se zaměřením na problematiku ekonomických a finančních hrozeb. Stipendium bude možné poskytnout díky daru Prague Security Studies Institute. Rámcové podmínky poskytnutí stipendia:


· přijetí ke studiu v prezenční formě studia na základě projektu na téma ekonomických a finančních hrozeb se zaměřením na státem řízené ekonomické aktivity v mezinárodních vztazích;


· řádné a včasné plnění studijních povinností individuálního studijního plánu;


· spolupráce s Prague Security Studies Institute


Další informace o zaměření výzkumu naleznete na stránkách PSSI a zde.Základní informace

Doktorský studijní program Mezinárodních vztahů na katedře mezinárodních vztahů IPS poskytuje varianty prezenčního a kombinovaného studia, program je akreditován jako čtyřletý. Studium je založeno na individuálním studijním plánu, který po nástupu ke studiu sestavuje student ve spolupráci se svým školitelem. Individuální studijní plán musí obsahovat studijní povinnosti stanovené rámcovým studijním plánem.


Student musí v průběhu studia absolvovat povinné kurzy stanovené rámcovým studijním plánem, složit předepsané zkoušky, publikovat dílčí výsledky svého výzkumu a na jeho základě následně napsat disertační práci a splnit další povinnosti stanovené individuálním studijním plánem, příp. vyplývající z postavení studenta interní formy studia. Během studia by student měl absolvovat nějakou formu zahraniční stáže či výzkumného pobytu.


Studenti interní formy studia se aktivně zapojují do práce katedry, účastní se odborných akcí organizovaných katedrou či IPS a pomáhají při zajišťování organizačně administrativních úkolů katedry.


Studium v doktorském programu je upravováno Studijním a zkušebním řádem UK, Pravidly pro organizaci studia a Opatřením děkana o doktorském studiu.


Informace pro uchazeče v oboru mezinárodní vztahy

Uchazeč/ka o studium v doktorském programu oboru mezinárodní vztahy má možnost zvolit téma disertační práce ze seznamu prioritních oblastí vypsaných pro daný akademický rok. Uchazečům je doporučeno kontaktovat potenciálního školitele a po konzultaci upřesnit téma disertačního projektu.


V případě, že uchazeč chce v rámci doktorského studia zpracovávat odlišné téma, je třeba, aby aktivně hledal/a a oslovil/a potenciálního školitele/ku a získal její/jeho souhlas s vedením práce. Potvrzení o souhlasu s vedením práce uchazeč zasílá spolu s projektem nejpozději do 1. června.


Uchazeč o doktorské studium mezinárodních vztahů musí


Přijímací řízení probíhá ve dvou kolech.


Přijímací pohovor je bodově hodnocen. Oborová rada rozhodne o minimálním počtu bodů nutných pro návrh na přijetí ke studiu v daném ak. roce. Bodové hodnocení odráží i míru kompatibility předloženého projektu s tématy vypsanými katedrou mezinárodních vztahů jako prioritními pro daný akad. rok. V každém z obou kol může získat uchazeč/ka max. 40 bodů. Ve druhém kole může uchazeč/ka v rámci této kvóty získat bodovou bonifikaci až 10 bodů za publikace k tématu navrhované disertační práce.


Přihlášku se všemi přílohami je nutné doručit do 30. 4. 2018 do podatelny FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1.


Projekt disertační práce (první návrh) musí uchazeč/ka předložit nejpozději do 1. června 2018 a to:


Předpokládané termíny pohovorů jsou stanoveny na červen.


Konkrétní termíny, informace k přijímacímu řízení a náležitostem přihlášky do doktorského studia naleznete na stránkách FSV.


Podrobné informace ke studiu naleznete také v Handbooku pro doktorandy Katedry mezinárodních vztahů.


Pro případné další informace o přijímacím řízení kontaktujte paní Stanovskou - marie.stanovska@fsv.cuni.cz ze studijního oddělení fakulty.


Prioritní oblasti disertačního výzkumu doktorského oboru Mezinárodní vztahy pro ak. rok 2018/2019


Na těchto odkazech můžete nalézt seznam vypsaných a obhájených disertačních prací oboru mezinárodní vztahy.